Ambities in Hoorn

Het Hoorns Sportakkoord Bewegen is ontmoeten is een dynamisch visiedocument met lokale ambities. Samen met onze partners willen we een vitaal sportklimaat bereiken voor onze inwoners, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Als sporter, vrijwilliger, trainer, bestuurder en supporter. De beweegreden van het kernteam is om daadkrachtig te zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met Sportakkoorden uit regio Westfriesland en overstijgend. Het kernteam houdt het gedachtegoed van het Hoornse Sportakkoord 2020 levend en draagt deze actief uit. 

Kernteampartners
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. Het kernteam is vanuit hun passie en/of werk binnen de sport  betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk te mobiliseren en een concrete bijdrage te leveren aan het realiseren van de gestelde ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Cross-overs binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Hoofdtaken van het kernteam
Regiefunctie door aansturing op de 6 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
– Uitvoeringsbudget € 40.000 per jaar 
– Inzet van Servicesbedragen voor sportaanbieders € 14.000 per jaar 
(Samenwerking Adv. Lokale Sport, Sportverenigingsadviseur en Hoorns Sportcollectief)

Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren. 

Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen via SMART afspraken en monitoring van werkgroepen.

Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

Actieplan 2020 en 2021
Gelet op het gelimiteerde budget focust het kernteam in 2020 en 2021 op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur.

De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur. Als onderdeel van de reguliere beheer- en exploitatietaken tav de basisinfrastructuur voor inwoners en instanties.