NPO-Sport

Nationaal Programma Onderwijs

NPO Sport Hoorn

LEERLINGEN EN STUDENTEN VERDIENEN VOLWAARDIG ONDERWIJS EN EEN GOEDE TOEKOMST, ONDANKS CORONA. HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS HELPT LEERVERTRAGINGEN IN TE HALEN EN HET ONDERWIJS TE VERBETEREN. OOK DE ACHTERSTANDEN OP HET GEBIED VAN BEWEGEN, SPORTIEVE- EN SOCIALE ONTWIKKELINGEN BIJ LEERLINGEN, ZOALS DE AFNAME VAN CONDITIE, MINDER SOCIAAL CONTACT EN VOOR EEN AANTAL LEERLINGEN EEN VERSLECHTERENDE MOTORIEK, WORDEN HELAAS STEEDS MEER ZICHTBAAR. HET DOEL VAN DE NPO-SUBSIDIE IS HET WEGWERKEN VAN AL DEZE ACHTERSTANDEN WELKE CORONA HEEFT VEROORZAAKT.

Extra budget voor sportieve initiatieven

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Sport, krijgt de gemeente Hoorn een budget van €500.000,-  van het rijk, verspreid over de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

Dit budget is direct inzetbaar binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs om jeugd en jongeren te helpen. Dien je een aanvraag in, dan moet het initiatief aansluiten bij minimaal één van de vijf ambities van NPO SPORT. Het gaat om een incidentele bijdrage voor maximaal twee schooljaren. Belangrijk uitgangspunt is dat deze initiatieven ook zonder extra bijdrage realiseerbaar zijn. Maar deze bijdrage versnelt en vergemakkelijkt de uitvoering van het initiatief, of het verbetert de uitvoering. Structurele financiering is niet mogelijk.

Ja ik wil

VOOR WIE
is het NPO STIMULERINGSBUDGET?

Het budget is bedoeld voor Hoornse scholen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die:
 • Gebruikmaken van het platform Hoornbeweegt.nl

 • Actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het Nationaal Plan Onderwijs Gelden (NPO) en het voortouw nemen bij een of meer (sportieve) actiepunten

Welk bedrag mag de school aanvragen?

Alle scholen in Hoorn krijgen dezelfde kansen. We streven dan ook naar een evenredige verdeling van de beschikbare middelen. Er is daarbij een verdeling gemaakt binnen het beschikbare budget tussen (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.

Per schooljaar is er voor het (speciaal) basisonderwijs €170.000,- en voor het voortgezet ondewijs €70.000,- beschikbaar. Scholen kunnen ook de samenwerking zoeken binnen een project of initiatief waardoor budgetten verveelvoudigt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan buurt georienteerde activteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid om direct voor twee schooljaren aan te vragen. Dit dient wel duidelijk in de aanvraag vermeld te staan.

Beweegmanagers

Basisscholen met beweegmanagers die een gezamenlijke aanvraag willen indienen, eerst overleggen met Marco de Vent.
Hij zal deze aanvragen coordineren.

Dit zijn de 5 ambities van NPOsport

 • Motorische vaardigheid

  Partners slaan de handen ineen om de motorische vaardigheid (inclusief zwemvaardigheid) van de jeugd te verbeteren. Dat gaat via een integrale benadering, waarbij inspanning nodig is op alle domeinen waarin het kind zich beweegt. In dat licht zetten partijen de komende jaren in op onder andere een integrale curriculumherziening van het primair en voortgezet onderwijs ten aanzien van het leergebied sport en bewegen. Ook komt er aandacht voor beweegprogramma’s voor de kinderopvang, voor ouders, voor het onderwijs, voor de sportclubs en voor gebruik in de wijk.
 • Beweegrichtlijn

  De betrokken partijen zetten zich de komende jaren in om het bewustzijn en de kennis over de nieuwe beweegrichtlijn te vergroten. Streven is dat over een paar jaar zowel ouders, en professionals in de zorg, het sociale domein en in het onderwijs de beweegrichtlijn kennen en toepassen. De beweegrichtlijn moeten dan net zo bekend zijn als ‘de schijf van vijf’.
 • Sportdeelname

  Belangrijke afspraak is het vergroten van plezier in sporten van kinderen tot 12 jaar, zodat ze blijven sporten. Met aandacht voor kinderen in aandachtswijken. Daarbij kijkt het sportakkoord ook naar sportdeelname van kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het streven is daarbij dat ieder kind in zijn vrije tijd minimaal één keer in de week onder begeleiding sport. Plezier in sport en afwisseling tussen sporten dient daarbij centraal te staan.
 • Bewustzijn ouders en verzorgers

  De primaire verantwoordelijkheid voor het voldoende bewegen en motorisch vaardig worden van kinderen ligt bij de ouders en verzorgers. In de voorlichting en ondersteuning van ouders is nog werk aan de winkel en zet het sportakkoord in op bijvoorbeeld meer kennis over de motorische ontwikkeling voor kinderen tot 6 jaar en verkennen of consultatiebureaus meer ondersteuning kunnen bieden.
 • Monitoring

  Om in 2024 te kunnen meten in hoeverre de afspraken uit dit deelakkoord zijn gerealiseerd, hebben de partners ook afgesproken wat ze gaan meten. Denk aan het percentage kinderen ouder dan 4 jaar dat voldoet aan de beweegnorm, maar ook het percentage scholen waar bewegen is opgenomen in het leerlingvolgsysteem.


Actiepunten NPO in volgorde van belangrijkheid:
 • Ontmoeting en sociale interactie tussen leerlingen stimuleren
 • Extra activiteiten ontwikkelen buiten onderwijstijd
 • Samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs bewerkstelligen waar mogelijk
 • Sportieve partners betrekken bij de ontwikkeling van activiteiten
 • Aansluiting bij ambities van kernteam Lokaal Sportakkoord en Preventie akkoord (ihkv samenwerking met partners)

 • Naast sportverenigingen ook commerciële partijen betrekken in verband met breed, prikkelend aanbod.

DOE NU EEN AANVRAAG VOOR NPO STIMULERINGSBUDGET

VOORWAARDEN AANVRAGEN
STIMULERINGSBUDGET

De aanvraag dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De aanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier NPO stimuleringsbudget op de website van het Hoorn Sportakkoord
 • De aanvraag voor het huidige schooljaar moet uiterlijk 1 februari 2023 binnen zijn

 • De uitvoering van het initiatief vindt plaats in het schooljaar 2022/2023 of 2023/2024, met uitloop naar 2025
 • De aanvraag heeft een sportieve bestemming en komt direct ten goede aan de schoolgaande jeugd in Hoorn

 • Het initiatief zoekt de verbinding met sportorganisaties in Hoorn
 • Bestaande projecten / activiteiten kunnen niet worden gefinancierd. (wel uitbreiding)

 • Alleen onderwijsorganisaties in Hoorn NH kunnen een aanvraag indienen
  • Er is sprake van interactie tussen leerlingen
  • Het initiatief heeft bij voorkeur een structureel karakter

  • Het heeft de sterke voorkeur dat de school ook eigen middelen inzet, zoals een bedrag, docenten of accommodatie

 • Een aanvraag die wijkoverstijgende samenwerkingen stimuleert tussen (speciaal)basis- en voortgezet onderwijs wordt extra gewaardeerd en daarom eerder toegekend.

 • De aanvraag kan alleen gehonoreerd worden als deze tijdig is ingediend en het subsidieplafond nog niet bereikt is. De behandelvolgorde van de subsidieaanvragen gaat op volgorde van binnenkomst.

Aandachtspunten:

 • De organisatie werkt verplicht mee aan de verantwoording van aspecten en uitgangspunten binnen het lokale NPO Sport. Inclusief financiele verantwoording.

 • De aanvraag is (mede) ondertekend door de directeur, vakgroepvoorzitter, LO docent / beweegmanager door middel van een vinkje in de aanvraag. Dit zorgt voor voldoende capaciteit en draagvlak binnen de school voor de realisatie van het initiatief.

 • Invullen en meesturen van het machtigingsformulier met daarop de handtekening van een tekenbevoegd persoon. De aanvraag wordt namelijk in formele zin gedaan door het schoolbestuur. Inhoudelijk ligt het bij de school, maar het schoolbestuur ontvangt het budget en draagt uiteindelijk de verantwoordelijk voor een correcte besteding. Tenzij de schoolbesturen de directeuren hebben gemandateerd. Dan tekenen zij namens het schoolbestuur.

Beoordeling initiatieven

De initiatieven worden binnen drie weken door een werkgroep beoordeeld op basis van de voorwaarden voor het aanvragen stimuleringsbudget. De werkgroep bestaat uit een projectleider, de gemeente Hoorn en twee afgevaardigden vanuit het (speciaal) basis- en/of voorgezet onderwijs. Denk aan de combinatiefunctionarissen, beweegmanagers of vakdocenten LO. 

Voor het schooljaar 2022-2023 moet de aanvraag voor 1 februari 2023 binnen zijn.
Voor het schooljaar 2023-2024 moet de aanvraag voor 1 mei 2023 binnen zijn
Je kunt in 1 keer een aanvraag indienen voor twee schooljaren.

Direct een aanvraag doen


Tijdsplanning Schooljaar 2022-2023

1e ronde

 • Oktober 2022

  • Aankondiging & werkwijze van het NPO Sport in Hoorn.
  • Mogelijkheid tot indienen projectidee voor beide tranches
 • Oktober 2022 – juni 2023

  Toekennen en uitvoeren van initiatieven schooljaar 2022-2023
 • Februari 2023

  Sluiting aanvraagprocedure I schooljaar 2022-2023
 • Mei – Juli 2023

  Verantwoording projectaanvragen 2022-2023

Tijdsplanning Schooljaar 2023-2024

2e ronde

 • Vanaf oktober 2022

  Indienen van (gecombineerde) aanvragen voor beide schooljaren is mogelijk.

 • Februari 2023

  Indienen van aanvragen voor schooljaar 2023-2024

 • Maart – juli 2023

  Toekennen en voorbereiden initiatieven
 • Mei 2023

  Sluiting aanvraag procedure I schooljaar 2023-2024

 • Sept 2023 – juli 2024

  Uitvoeren initiatieven I schooljaar 2023-2024

 • Mei – juli 2024

  Verantwoording projectaanvraag 2023-2024

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld door een werkgroep. De beoordeling ligt bij de projectleider in samen spraak met de gemeente Hoorn en twee afgevaardigden vanuit het (speciaal)basis- en/of voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan de combinatiefunctionarissen/beweegmanagers of vakdocenten LO. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt hierbij nagestreefd.

Verplicht Machtigingsformulier

Om een aanvraag in te kunnen dienen bent u verplicht een machtigingsformlier mee te sturen. U kunt dit formulier hieronder downloaden en dient te worden ondertekend door iemand die namens de school tekenbevoegd is. U dient van het formulier een scan of foto te maken en bij uw aanvraag mee te sturen. 

Downloaden machtigingsformulierZonder bovenstaand machtigingsformulier kan uw aanvraag niet worden verwerkt.

U wilt één of meer aanvullende documenten uploaden. De aanvullende documenten worden dan toegevoegd aan uw aanvraag. Met een maximum van 4 MB. 

Wil je meer files uploaden? Gebruik dan bij het selecten van je bestanden de crtl of command knop om meerdere bestanden te selecteren

Veel gestelde vragen

 • Vanaf wanneer mag ik een aanvraag indienen?

  Basis- en voortgezetonderwijs scholen in Hoorn kunnen vanaf november 2022 een aanvraag indienen via de website van het hoorn sportakkoord. Op de webiste is een apart pagina gemaakt voor NPO-Sport.

  Op deze pagina staat ook een tijdsplanning voor het aanvragen van de regeling NPO-Sport. 

 • Mag je voor twee schooljaren tegelijk aanvragen?

  Ja dat mag. Maar zorg er wel voor dat je dit duidelijk beschijft in de aanvraag. Laat ook in de begroting zien hoe je dit bedrag verdeeld over de twee schooljaren.

 • Mag je een gezamenlijke aanvraag indienen met meerdere scholen?

  Dat mag zeker. Daarmee heb je als school een groter draagvlak en bereiken we nog meer kinderen en jongeren op het gebied van sport en bewegen.

  Zorg voor een inhoudelijk overleg met de andere scholen en geef duidelijk aan wie de penvoerder is. Laat uit de aanvraag blijken welke specifieke scholen/organisaties betrokken zijn. Basisscholen met beweegmanagers die een gezamenlijke aanvraag willen indienen, eerst overleggen met Marco de Vent.

 • Hoe ontvangt de school de bijdrage na toekenning?

  Na het indienen en toekennen van de aanvraag bij NPO-Sport ontvang je een zogenaamde toekenningsbrief. In deze brief wordt vertelt hoe je als school deze toegekende bijdrage ontvangt. Hiervoor moet de school een factuur sturen van het toegekende bedrag naar het NPO-Sport. 

  Factuur adres:
  Gemeente Hoorn
  T.n.v. NPO-Sport I <toekenningsnummer> <Zaaknummer> 
  Nieuwe Steen 1
  1625 HV Hoorn
  T.a.v. Dhr. J. Korthals

  Factuur in PDF sturen aan:

Praktijk Voorbeelden

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ideeën die ingediend zijn en tot uitvoer zijn gekomen dankzij het NPO Sport, krijgen hier een plek. Laat je inspireren tot nieuwe ideeën.

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het NPO Sport? Ideeën die aansluiten bij de ambities én in Hoorn kunnen worden opgepakt? Die de Hoornse sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Indienen kan op elk moment.


Heb je een vraag die specifiek gaat over het NPO-Sport?

Via het contactformulier kun je vragen stellen of een afspraak maken met de coordinator van het NPO Sport Hoorn.

Zit je midden in een aanvraag en wil je even telefonisch overleggen met iemand van NPO-Sport? 

Steffen van der Pol
Projectleider NPO-Sport
Tel. 0229-206053

Neem contact op met NPO Sport Hoorn

Lees meer: NPO-Sport

 • Hits: 4824

Aanmelden

UITNODIGING:

sportcafé 27 oktober 2022

Datum: 27 oktober 2022

Het kernteam organiseert een sportcafé op 27 oktober 2022 voor alle besturen van sportverenigingen in Hoorn. Met als speciale gast Dirk Bader, bevlogen business consultant.

In de sportsector is er te weinig aandacht voor het besturen van de ‘gewone’ vereniging. Tegelijkertijd worden de verantwoordelijkheden van bestuurders steeds groter en hun taken steeds ingewikkelder. Het doel van deze avond is om bestuurders / sportprofessionals verder te ontwikkelen en daarmee de vereniging vitaler te maken. Als bestuurders betrokken zijn en hun werk goed doen, zullen sportverenigingen als vanzelf beter gaan functioneren.  

Consultant Dirk Bader neemt u mee, over de situatie waarin de organisatie zich in de toekomst wil bevinden. Dirk Bader heeft ruime ervaring met verandertrajecten en wendingen binnen organisaties. Daarbij staat de mens centraal en het belang van de organisatie voorop. Zijn missie: Het versterken en laten groeien van mens én organisatie. 

Daarnaast zal er informatie gegeven worden vanuit het Kernteam.

       

De onderwerpen:

 • Wat is besturen eigenlijk?

 • Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?

 • Het verstereken van het huidige sportbeleid?

 • Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?

 • Hoe krijg (werf) ik nieuwe bestuurders binnen de vereniging?

Locatie

De West-Friese Hockeyclub (WFHC)
Roskam 6
1689 VR Zwaag

Plan je route

52.66086350852588,5.039050953950899

WFHC Hoorn

PROGRAMMA

 • 19.00

  Inloop bij de WFHC Hoorn

 • 19:20

  Welkom

 • 19.30

  Start programma o.l.v. Dirk Bader

 • 21:30

  Plenaire terugkoppeling
 • 21:45

  Laat de energie maar borrelen

Heb je vragen neem contact met ons op

Inschrijfformulier

Lees meer: Aanmelden

 • Hits: 4774

Contact

Hoorn
sportakkoord

Contact

Het hoorn sportakkoord wordt bestuurd door het kernteam. De leden van het kernteam worden hieronder genoemd.

Wil je in contact komen met het kernteam? Bijvoorbeeld omdat je meer wil weten over het Sportakkoord. Of omdat je een idee hebt voor een nieuwe aanvraag en dat wil toetsen of toelichten. Via het contactformulier kun je vragen stellen of een afspraak maken.

Neem contact op met 
Hoorn Sportakkoord

Het kernteam van 
Hoorn Sportakkoord

Het lokale Hoorn Sportakkoord

In onze beginjaren 2020 en 2021 richten wij ons op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur. De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur.
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk binnen de sport betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk in te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Kruisbestuiving binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Ja ik wil

Hoofdtaken van het kernteam

 • Regiefunctie door aansturing op de 4 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

 • Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
 • Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren.
 • Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen.
 • Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

De leden van het KernTeam

 • Ruben Bakema

  Hoornse gymnastiek en turnclub, bestuurslid.

  Voorzitter Hoorn sportakkoord

 • Loek Stam

  SV Always Forward, bestuurslid

   

 • Leslie Voorzaat

  Next Skilz

 • Auke Abbekerk

  Vrijwilligerspunt West-Friesland

 • Christiaan Verschoor

  Stichting Netwerk

 • Isabel de Vries

  1.Hoorn

 • Christa Zijp

  Gemeente Hoorn

 • Mike van Mierlo

  Gemeente Hoorn

 • Steffen van der Pol

  Atlas College

  Projectleider NPO-Sport


Lees meer: Contact

 • Hits: 4147

Het Hoorn Sportakkoord

Het Hoorns Sportakkoord

 • Samen de ambitie,

 • samen weten we elkaar te vinden,
 • samen pakken we dit aan.
Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het ministerie VWS, gemeenten en de sportbonden hebben daartoe de handen ineen geslagen en samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten.

Hoorn sluit aan, met de sportverenigingen, sportaanbieders en sportondernemers. Sectoren als het onderwijs, zorg- en Welzijn en maatschappelijke organisaties. De gemeente, afdeling Sport. Team Sportservice West-Friesland. De ouderen, mensen met een migratie achtergrond, buitenschoolse opvang maar ook mensen met en zonder een beperking.

Het Sportakkoord geeft richting om in de toekomst hier mee aan de slag te gaan.

Hoorn is sport-minded met grote evenementen zoals Battle4life, Ter Rede open water zwemmen, de Schutz Marathon, de Ironman, Beach Volleybal op de Roode Steen en de Avondwandelvierdaagse. Uitnodigend om deel te nemen, te komen kijken of helpen in de organisatie. Topsportprestaties zoals zaalvoetbal Hovocubo, formatiedansers Double V, zwemmer Bas Takken en badmintonkampioen Megan Hollander spreken tot de verbeelding. Inspirerend en motiverend. Kleinere initiatieven, vaak op wijkniveau of dorpskern zijn aantrekkelijk voor bewoners in hun eigen buurt; de wandelroute HN/VK, de Risdammerloop, Flevo kano-lichtjesavond in de Grote Waal, de Koningsdag Fietsparade – Sport en spel in Zwaag en de Jantje Beton Buitenspeeldag in de Kersenboogerd. Zorg- en welzijnsorganisaties oa Omring, Stichting Netwerk, Mee&deWering en 1.Hoorn bieden hun cliënten mogelijkheden voor passende vormen van bewegen, onder deskundige leiding en bemiddeling naar activiteiten.

Bewegen is ontmoeten.

inclusief sporten en bewegen

Niet voor iedereen is sporten en bewegen even vanzelfsprekend. Niet alle kinderen in Hoorn voldoen aan de beweegnorm. Terwijl sporten juist zo belangrijk kan zijn. Het kan helpen meerdere doelen te bereiken. Belemmeringen bij ouders zoals sociale omstandigheden, financiën of onbekendheid met de mogelijkheden vragen een inspanning deze belemmeringen weg te nemen. Doelgroepen; ouderen, kinderen, mensen met een beperking en mensen met een migratie achtergrond.
 • We gebruiken in Hoorn het netwerk van sportaanbieders en partnerorganisaties in het sociaal domein en onderwijs om mensen in beweging te krijgen.
 • Toegankelijke en herkenbare sportaccommodaties, locaties en evenementen.
 • Delen van goede voorbeelden, succesvol gebleken processen en
 • Financieringsmogelijkheden uitleggen en ondersteunen

Uit onderzoeken en actuele gegevens blijkt dat mensen met een beperking of chronische aandoening, mensen met overgewicht en ouderen minder sporten. Bewegen is ontmoeten. Betrokkenheid met elkaar als het gaat om eenzaamheid, isolatie en anonimiteit. Het vergroten van zelfvertrouwen bij verminderde (school)prestaties, het begrijpen van elkaars achtergronden en gewoontes. Dit vraagt ondersteuning van professionals, bestuurders, sleutelfiguren, de coaches en de vrijwilliger in organisaties.

Ambitie
We willen graag dat elke inwoner van Hoorn een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen.

Doelstellingen inclusief sporten en bewegen:

 • Eind 2022 is er een flexibel sport- en beweegaanbod in alle wijken van de gemeente.

 • De sociale toegankelijkheid is verbeterd, zodat iedereen zich welkom voelt in de sport.

 • Alle sportaccommodaties zijn eind 2022 toegankelijk voor alle type sporters.

 • Elk jaar minimaal 5 nieuwe sportactiviteiten uitvoeren voor mensen met een beperking.

duurzame sportinfrastructuur

De individualisering en digitalisering maakt het dat er steeds bewuster keuzes gemaakt worden. Zoals in de buurt kunnen sporten bij een sportaanbieder. De openbare ruimte kan stimulerend werken. De beleving en persoonlijke aandacht, het aansluiten bij nieuwe sporttrends versterkt de keuze. Iemand wil zelf kunnen kiezen, waar, wanneer en met wie diegene gaat sporten. De individuele wens van persoonlijke benadering en beleving neemt steeds meer toe. De vindbaarheid van organisaties of personen is een punt van aandacht. Naast de herkenbaarheid van locaties gaat het ook om efficiënt gebruik van sportaccommodaties.
 • De sportvoorzieningen in de wijken en kernen van Hoorn zijn toekomstbestendig
 • Richtlijnen waar een sportaccommodatie aan moet voldoen volgens NOC*NSF, de sportbond, de gemeente en de wensen van gebruikers zijn leidend.
 • Onderbrengen van gegevens bij een informatie en coördinatiepunt om de vindbaarheid te versterken.
 • Onderzoek hoe sportvoorzieningen voor langere termijn beschikbaar blijven, zijn voorzieningen voor meerdere doeleinden beschikbaar.
Herkenbaarheid van sportaanbieders, ook bij aanvullende activiteiten en (terugkerende) evenementen. Aanhaken bij (landelijke, regionale) thema’s – de dag van ... de week van ... - versterken de exposure. Uitwisseling tussen de partijen van mogelijkheden, meer gebruik maken van elkaars locaties. Er staan gedurende de week nogal wat plekken leeg. Gebouwen van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen passen ook in deze afstemming.
De openbare ruimte, 8 parken en vele groengebieden en open water geven meer mogelijkheden die uitdagend zijn voor sport, spel en bewegen.

vitale sportaanbieders

In Hoorn is een groot sportaanbod, verspreid over de stad met veel diversiteit. Naast de vele sportverenigingen is er een groeiend aantal sportondernemers. De sportondernemers sluiten aan bij de actuele vragen, trends en maatschappelijke ontwikkelingen. De omschrijving van een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging past bij vele organisaties. Om dit in stand te houden of te verbeteren is deskundigheidsbevordering nodig.

Ambitie

Aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

In de definitie van een vitale vereniging zijn twee dimensies te onderscheiden die bepalend zijn voor het functioneren van verenigingen.
Organisatiekracht: interne kracht die gaat over de mate waarin verenigingen nu en in de toekomst in staat zijn om hun sport aan te bieden aan de huidige en potentiële leden. Hierbij horen de criteria: leden, kader, beleid, accommodatie en financiën.
Maatschappelijke oriëntatie: externe kracht die gaat over de mate waarin de vereniging zich richt op maatschappelijke activiteiten of taken. Deze maatschappelijke betrokkenheid bestaat uit de onderdelen: maatschappelijke intentie (willen) en het maatschappelijke actief zijn (doen).

Doelstellingen vitale sportaanbieders:

 • Eind 2022 is er een traject voor de verenigingen over borging van vrijwilligersbeleid en benaderen zij hun vrijwilligers taakgericht.

 • Eind 2022 hebben de sportverenigingen de mogelijkheid om via een planmatige aanpak te gaan voldoen aan de norm vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie.

 • Groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport.

 • De komende anderhalf jaar ontstaan er ten minste vijf nieuwe samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en/of tussen sportaanbieders en andere sectoren.

De bewustwording van samenwerking, ook in het bestuurlijke is een toenemende en belangrijke ontwikkeling. Het bij elkaar brengen van sport en bedrijfsleven verdient aandacht. Lokale bedrijven zijn vaker sponsor bij plaatselijke sportverenigingen en sportevenementen in Hoorn. de Sportondernemers, ook ZZP-ers en eenmanszaken in Hoorn zijn veelal maatschappelijk betrokken, sluiten aan bij de bedoelingen van het sportakkoord en verenigingsbeleid.

positieve sportcultuur

Het blijft belangrijk om de waarde van de vereniging te benadrukken; de locatie waar mensen samen kunnen komen. Om te sporten, te trainen, leren, helpen en ontmoeten. Het stimuleren van de vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie bij minder sterke verenigingen geeft kansen en mogelijkheden in het voortbestaan. Het bewust worden wat de verrijking bij de vereniging kan betekenen, soms even los van gewoontes en tradities. De inzet van vrijwilligers, het positieve individuele belang van de betrokkenheid bij een vereniging. Het uitdragen dat het oké is om ergens te kunnen helpen, het bevordert iemands omstandigheden door nieuwe contacten op te bouwen en van betekenis te zijn. Het ontmoeten in een nieuw en ander netwerk, de sportorganisatie staat bekend om een gemoedelijke open sfeer. De kans om individueel te ontwikkelen naar nieuwe persoonlijke competenties.
 • Sport, spel en bewegen is leuk en belangrijk. Voor de persoonlijke gezondheid. Iemand die zich fit voelt functioneert beter, op school en in het werk. Dit blijft een voortgaande promotie.
 • Het actief helpen in de organisatie bij een vereniging of evenement, als vrijwilliger of als ondernemer krijgt waardering.
 • Wat vinden jongeren, krijgen zij voldoende stem en platform ?
 • Procedures en bepalingen zijn begrijpelijk en gebruikersvriendelijk.
Een toenemende regelgeving vanuit de overheid, de gemeente, de sportbond of de vereniging zelf belemmeren enthousiasme en ontmoedigen initiatieven bij de organisatoren/vrijwilligers. Een sportactiviteit en evenement dient meerdere doelen. Het levert een bijdrage aan de promotie van een wijk, buurt, de stad. Het kan daardoor ook van economische waarde zijn. Bezoekers gebruiken iets in de kantine of in de horeca. De deelnemer wil passende kleding, materiaal en voeding. De lokale detailhandel kan hier in voorzien. De sportondernemer in Hoorn heeft de kans te ontwikkelen in de bedrijfsvoering.
Tenminste eenmaal per jaar komen de sportondernemers bij elkaar.

Vaardig in bewegen (0-26 jaar)

Kinderen en jongeren bewegen de laatste jaren steeds minder en makkelijk. Uit onlangs gehouden onderzoek onder bassisschoolleerlingen in Hoorn blijkt een behoorlijk percentage niet te voldoen aan de gestelde beweegnorm. Goed leren bewegen leidt tot een gezonde en actieve leefstijl. Een investering voor later. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vooral bij ouders en verzorgers om hun kinderen te stimuleren deel te nemen aan sport, spel en bewegen. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ouders en verzorgers ook verwijzen naar de mogelijkheden in sport, spel en bewegen. Samenwerking met verenigingen en sportondernemers is nodig om alle kinderen (lees ouders) te bereiken en te activeren.

Ambitie
Meer kinderen en jongeren aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en de motorische vaardigheid van kinderen te vergroten

 • Eind 2022 voldoet 40% van de kinderen en jongeren (4 – 23 jaar) in Hoorn aan de beweegrichtlijn.

 • In elke wijk ten minste 2 beweegvriendelijke locaties.

 • Eind 2022 is in elke wijk één jongeren sportteam actief dat activiteiten voor de wijk organiseert en coördineert, in samenwerking met lokale partners.

 • Op elke VO locatie voor eind 2022 minimaal 4 verschillende samenwerkende projecten met sport/beweegaanbieder.

 • Op elke onderwijs locatie wordt minimaal 2 keer per jaar aandacht besteed aan de beweegrichtlijnen.

Het sportaanbod voor kinderen en jongeren in Hoorn is groot. Bestaande activiteiten zoals het Scholenvoetbaltoernooi, Koningsspelen, Zwem4daagse in de Wijzend, het Schoolschaken van Caissa-Eenhoorn, de Scholierenveldloop en de Wandelvierdaagse zijn sprekende voorbeelden waar kinderen samen de sport beleven. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ouders en verzorgers verwijzen naar de mogelijkheden in sport, spel en bewegen. Er zijn meerdere (financiële) regelingen om kinderen deel te laten nemen.
In het verlengde aandacht voor voeding- en drankgebruik.

de uitvoering

De uitvoering van acties, activiteiten en doelstellingen wordt gevolgd door een Kerngroep. Personen uit verschillende sectoren die een relatie hebben met sport, spel en bewegen.
De Kerngroep bepaalt de agenda van het Sportakkoord, neemt de eerste initiatieven en bewaakt het beschikbare budget.

De leden van de Kerngroep zijn gelijkwaardig in de keuzes, acties en besluitvorming. Naast de kerngroep zijn alle partners, de Beleidsmedewerkers Sport gemeente Hoorn, de verenigingsondersteuning Sport gemeente Hoorn en de Adviseur lokale sport om in de breedte deel te nemen in ondersteuning en uitvoering van het Sportakkoord.

NB: de Corona-crisis is ernstig ingrijpend op de samenleving. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn, ook met betrekking tot alles wat met sport, spel en bewegen te maken heeft. Mogelijk zijn aanvullende bijlagen nodig bij dit sportakkoord. De Sportformateur zal hier dan een initiatief in nemen.

Lees meer: Het Hoorn Sportakkoord

 • Hits: 2027

Aanvragen

Hoorn
sportakkoord

Aanvragen

Aanvraag Services

aanvraag stimuleringsbudget

Doe een aanvraag bij het
hoorn sportakkoord?

Het lokale Hoorn Sportakkoord

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van de ambities uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Hoorn in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €40.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€ 5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning). Naast het zogenaamde stimuleringsbudget, zijn er diverse services aan te vragen. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Wie kan aanvragen?

stimuleringsbudget
Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord én het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen (max €3.000,-) vanuit het stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Doe nu een aanvraag stimuleringsbudget

Services voor verenigingen

Naast het stimuleringsbudget zijn er services beschikbaar. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. De services kunnen op verschillende manieren ingezet worden namelijk voor alle sportaanbieders, bij een groepje sportaanbieders en bij individuele sportclubs.
Een service kan ook ingezet worden voor alle Hoornse sportverenigingen. Hierbij wordt ingezet op collectieve thema’s. Deze worden bepaald op basis van een behoeftebepaling bij sportaanbieders.  De service kan ingezet worden in de vorm van een themabijeenkomst, sportcafésessie of digitale bijeenkomst.

Doe nu een aanvraag voor services

Voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget

 • De aanvraag moet minimaal een maand voor de start van de activiteit zijn ingediend.

 • Het initiatief dient meerdere organisaties en meerdere wijken.
 • Er is sprake van co-financiering. (minimaal 50% van de begroting dient uit andere middelen te worden gefinancierd)
 • Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken.
 • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.
 • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
 • Uw organisatie zet ook eigen middelen in. (bijvoorbeeld een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).
 • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Hoorn Sportakkoord.
 • Het initiatief wordt in 2021 uitgevoerd

 • Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld  door het kernteam. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. 

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget.

NPO Sport aanvragen?

Dit is niet het aanvraag formulier voor het NPO sport onderwijs.
Het betreffende aanvraag formulier zal rond 10 oktober online staan en heeft een eigen pagina in het navigatie menu.


Aanvraag services

Naast het uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen. Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Zijn ervoldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. 

Voorwaarden
Een individuele aanvraag of een aanvraag van meerdere aanbieders moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag wordt gedaan door een sportclub of stichting.
 • Er is een relatie met een of meerdere thema’s uit het sportakkoord.
 • De service heeft geen betrekking op een specialistische, sport specifieke training of opleiding.

Uitgezonderd hierbij is een service die betrekking heeft op een kwetsbare doelgroep zoals in het Hoorns Sportakkoord benoemd. Daarnaast moet de service passen binnen minimaal een van de onderstaande uitgangspunten:

 • De service richt zich de ontwikkeling van het bestuur of commissies
 • De service is gericht op een duurzame ontwikkeling met een lange termijneffect
 • De service richt zich op het versterken van de organisatie van de sportclub in zijn geheel of een onderdeel ervan

Voor meer informatie over de Services kan je terecht bij:
Auke Abbekerk (Adviseur verenigingen / stichtingen West-Friesland) 

Lees meer: Aanvragen

 • Hits: 3883
© Vision. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.

nieuwsbrief