Aanmelden

UITNODIGING:

HOORN SPORTAKKOORD VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Datum: 14 oktober 2021
Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 14 oktober gaan de aanwezige sport- en beweegaanbieders, scholen, maatschappelijke partners en ondernemers samen aan de slag om concrete sport-en beweegprojecten op te stellen. Dit doen we verdeeld over de drie ambities van het sportakkoord. We bouwen verder op de digitale bijeenkomst van 23 september om de kansen binnen het sportakkoord te verzilveren. Denk mee en doe mee!

De Thema's zijn:

 • Vaardig in bewegen: meer kinderen en jongeren aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en de motorische vaardigheid van kinderen te vergroten
 • Inclusief sporten: we willen graag dat elke inwoner van Hoorn een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen
 • Vitale sportaanbieders: aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

Locatie

SG Newton
Dampten 22
1624 NR Hoorn

Plan je route

52.645,5.04457

PROGRAMMA

 • 19.30

  Inloop bij de SG Newton
 • 20:00

  Welkom
 • 20:15

  Start programma plenair
 • 20:45

  Verdieping van de ambities per groepje
 • 21:30

  Plenaire terugkoppeling
 • 21:45

  Laat de energie maar borrelen

Heb je vragen neem contact met ons op

Inschrijfformulier

Lees meer: Aanmelden

 • Hits: 3499

Het Hoorn Sportakkoord

Het Hoorns Sportakkoord

 • Samen de ambitie,

 • samen weten we elkaar te vinden,
 • samen pakken we dit aan.
Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het ministerie VWS, gemeenten en de sportbonden hebben daartoe de handen ineen geslagen en samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten.

Hoorn sluit aan, met de sportverenigingen, sportaanbieders en sportondernemers. Sectoren als het onderwijs, zorg- en Welzijn en maatschappelijke organisaties. De gemeente, afdeling Sport. Team Sportservice West-Friesland. De ouderen, mensen met een migratie achtergrond, buitenschoolse opvang maar ook mensen met en zonder een beperking.

Het Sportakkoord geeft richting om in de toekomst hier mee aan de slag te gaan.

Hoorn is sport-minded met grote evenementen zoals Battle4life, Ter Rede open water zwemmen, de Schutz Marathon, de Ironman, Beach Volleybal op de Roode Steen en de Avondwandelvierdaagse. Uitnodigend om deel te nemen, te komen kijken of helpen in de organisatie. Topsportprestaties zoals zaalvoetbal Hovocubo, formatiedansers Double V, zwemmer Bas Takken en badmintonkampioen Megan Hollander spreken tot de verbeelding. Inspirerend en motiverend. Kleinere initiatieven, vaak op wijkniveau of dorpskern zijn aantrekkelijk voor bewoners in hun eigen buurt; de wandelroute HN/VK, de Risdammerloop, Flevo kano-lichtjesavond in de Grote Waal, de Koningsdag Fietsparade – Sport en spel in Zwaag en de Jantje Beton Buitenspeeldag in de Kersenboogerd. Zorg- en welzijnsorganisaties oa Omring, Stichting Netwerk, Mee&deWering en 1.Hoorn bieden hun cliënten mogelijkheden voor passende vormen van bewegen, onder deskundige leiding en bemiddeling naar activiteiten.

Bewegen is ontmoeten.

inclusief sporten en bewegen

Niet voor iedereen is sporten en bewegen even vanzelfsprekend. Niet alle kinderen in Hoorn voldoen aan de beweegnorm. Terwijl sporten juist zo belangrijk kan zijn. Het kan helpen meerdere doelen te bereiken. Belemmeringen bij ouders zoals sociale omstandigheden, financiën of onbekendheid met de mogelijkheden vragen een inspanning deze belemmeringen weg te nemen. Doelgroepen; ouderen, kinderen, mensen met een beperking en mensen met een migratie achtergrond.
 • We gebruiken in Hoorn het netwerk van sportaanbieders en partnerorganisaties in het sociaal domein en onderwijs om mensen in beweging te krijgen.
 • Toegankelijke en herkenbare sportaccommodaties, locaties en evenementen.
 • Delen van goede voorbeelden, succesvol gebleken processen en
 • Financieringsmogelijkheden uitleggen en ondersteunen

Uit onderzoeken en actuele gegevens blijkt dat mensen met een beperking of chronische aandoening, mensen met overgewicht en ouderen minder sporten. Bewegen is ontmoeten. Betrokkenheid met elkaar als het gaat om eenzaamheid, isolatie en anonimiteit. Het vergroten van zelfvertrouwen bij verminderde (school)prestaties, het begrijpen van elkaars achtergronden en gewoontes. Dit vraagt ondersteuning van professionals, bestuurders, sleutelfiguren, de coaches en de vrijwilliger in organisaties.

Ambitie
We willen graag dat elke inwoner van Hoorn een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen.

Doelstellingen inclusief sporten en bewegen:

 • Eind 2022 is er een flexibel sport- en beweegaanbod in alle wijken van de gemeente.

 • De sociale toegankelijkheid is verbeterd, zodat iedereen zich welkom voelt in de sport.

 • Alle sportaccommodaties zijn eind 2022 toegankelijk voor alle type sporters.

 • Elk jaar minimaal 5 nieuwe sportactiviteiten uitvoeren voor mensen met een beperking.

duurzame sportinfrastructuur

De individualisering en digitalisering maakt het dat er steeds bewuster keuzes gemaakt worden. Zoals in de buurt kunnen sporten bij een sportaanbieder. De openbare ruimte kan stimulerend werken. De beleving en persoonlijke aandacht, het aansluiten bij nieuwe sporttrends versterkt de keuze. Iemand wil zelf kunnen kiezen, waar, wanneer en met wie diegene gaat sporten. De individuele wens van persoonlijke benadering en beleving neemt steeds meer toe. De vindbaarheid van organisaties of personen is een punt van aandacht. Naast de herkenbaarheid van locaties gaat het ook om efficiënt gebruik van sportaccommodaties.
 • De sportvoorzieningen in de wijken en kernen van Hoorn zijn toekomstbestendig
 • Richtlijnen waar een sportaccommodatie aan moet voldoen volgens NOC*NSF, de sportbond, de gemeente en de wensen van gebruikers zijn leidend.
 • Onderbrengen van gegevens bij een informatie en coördinatiepunt om de vindbaarheid te versterken.
 • Onderzoek hoe sportvoorzieningen voor langere termijn beschikbaar blijven, zijn voorzieningen voor meerdere doeleinden beschikbaar.
Herkenbaarheid van sportaanbieders, ook bij aanvullende activiteiten en (terugkerende) evenementen. Aanhaken bij (landelijke, regionale) thema’s – de dag van ... de week van ... - versterken de exposure. Uitwisseling tussen de partijen van mogelijkheden, meer gebruik maken van elkaars locaties. Er staan gedurende de week nogal wat plekken leeg. Gebouwen van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen passen ook in deze afstemming.
De openbare ruimte, 8 parken en vele groengebieden en open water geven meer mogelijkheden die uitdagend zijn voor sport, spel en bewegen.

vitale sportaanbieders

In Hoorn is een groot sportaanbod, verspreid over de stad met veel diversiteit. Naast de vele sportverenigingen is er een groeiend aantal sportondernemers. De sportondernemers sluiten aan bij de actuele vragen, trends en maatschappelijke ontwikkelingen. De omschrijving van een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging past bij vele organisaties. Om dit in stand te houden of te verbeteren is deskundigheidsbevordering nodig.

Ambitie

Aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

In de definitie van een vitale vereniging zijn twee dimensies te onderscheiden die bepalend zijn voor het functioneren van verenigingen.
Organisatiekracht: interne kracht die gaat over de mate waarin verenigingen nu en in de toekomst in staat zijn om hun sport aan te bieden aan de huidige en potentiële leden. Hierbij horen de criteria: leden, kader, beleid, accommodatie en financiën.
Maatschappelijke oriëntatie: externe kracht die gaat over de mate waarin de vereniging zich richt op maatschappelijke activiteiten of taken. Deze maatschappelijke betrokkenheid bestaat uit de onderdelen: maatschappelijke intentie (willen) en het maatschappelijke actief zijn (doen).

Doelstellingen vitale sportaanbieders:

 • Eind 2022 is er een traject voor de verenigingen over borging van vrijwilligersbeleid en benaderen zij hun vrijwilligers taakgericht.

 • Eind 2022 hebben de sportverenigingen de mogelijkheid om via een planmatige aanpak te gaan voldoen aan de norm vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie.

 • Groei en grotere diversiteit van het aantal vrijwilligers in de sport.

 • De komende anderhalf jaar ontstaan er ten minste vijf nieuwe samenwerkingsverbanden tussen sportaanbieders onderling en/of tussen sportaanbieders en andere sectoren.

De bewustwording van samenwerking, ook in het bestuurlijke is een toenemende en belangrijke ontwikkeling. Het bij elkaar brengen van sport en bedrijfsleven verdient aandacht. Lokale bedrijven zijn vaker sponsor bij plaatselijke sportverenigingen en sportevenementen in Hoorn. de Sportondernemers, ook ZZP-ers en eenmanszaken in Hoorn zijn veelal maatschappelijk betrokken, sluiten aan bij de bedoelingen van het sportakkoord en verenigingsbeleid.

positieve sportcultuur

Het blijft belangrijk om de waarde van de vereniging te benadrukken; de locatie waar mensen samen kunnen komen. Om te sporten, te trainen, leren, helpen en ontmoeten. Het stimuleren van de vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie bij minder sterke verenigingen geeft kansen en mogelijkheden in het voortbestaan. Het bewust worden wat de verrijking bij de vereniging kan betekenen, soms even los van gewoontes en tradities. De inzet van vrijwilligers, het positieve individuele belang van de betrokkenheid bij een vereniging. Het uitdragen dat het oké is om ergens te kunnen helpen, het bevordert iemands omstandigheden door nieuwe contacten op te bouwen en van betekenis te zijn. Het ontmoeten in een nieuw en ander netwerk, de sportorganisatie staat bekend om een gemoedelijke open sfeer. De kans om individueel te ontwikkelen naar nieuwe persoonlijke competenties.
 • Sport, spel en bewegen is leuk en belangrijk. Voor de persoonlijke gezondheid. Iemand die zich fit voelt functioneert beter, op school en in het werk. Dit blijft een voortgaande promotie.
 • Het actief helpen in de organisatie bij een vereniging of evenement, als vrijwilliger of als ondernemer krijgt waardering.
 • Wat vinden jongeren, krijgen zij voldoende stem en platform ?
 • Procedures en bepalingen zijn begrijpelijk en gebruikersvriendelijk.
Een toenemende regelgeving vanuit de overheid, de gemeente, de sportbond of de vereniging zelf belemmeren enthousiasme en ontmoedigen initiatieven bij de organisatoren/vrijwilligers. Een sportactiviteit en evenement dient meerdere doelen. Het levert een bijdrage aan de promotie van een wijk, buurt, de stad. Het kan daardoor ook van economische waarde zijn. Bezoekers gebruiken iets in de kantine of in de horeca. De deelnemer wil passende kleding, materiaal en voeding. De lokale detailhandel kan hier in voorzien. De sportondernemer in Hoorn heeft de kans te ontwikkelen in de bedrijfsvoering.
Tenminste eenmaal per jaar komen de sportondernemers bij elkaar.

Vaardig in bewegen (0-26 jaar)

Kinderen en jongeren bewegen de laatste jaren steeds minder en makkelijk. Uit onlangs gehouden onderzoek onder bassisschoolleerlingen in Hoorn blijkt een behoorlijk percentage niet te voldoen aan de gestelde beweegnorm. Goed leren bewegen leidt tot een gezonde en actieve leefstijl. Een investering voor later. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vooral bij ouders en verzorgers om hun kinderen te stimuleren deel te nemen aan sport, spel en bewegen. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ouders en verzorgers ook verwijzen naar de mogelijkheden in sport, spel en bewegen. Samenwerking met verenigingen en sportondernemers is nodig om alle kinderen (lees ouders) te bereiken en te activeren.

Ambitie
Meer kinderen en jongeren aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en de motorische vaardigheid van kinderen te vergroten

 • Eind 2022 voldoet 40% van de kinderen en jongeren (4 – 23 jaar) in Hoorn aan de beweegrichtlijn.

 • In elke wijk ten minste 2 beweegvriendelijke locaties.

 • Eind 2022 is in elke wijk één jongeren sportteam actief dat activiteiten voor de wijk organiseert en coördineert, in samenwerking met lokale partners.

 • Op elke VO locatie voor eind 2022 minimaal 4 verschillende samenwerkende projecten met sport/beweegaanbieder.

 • Op elke onderwijs locatie wordt minimaal 2 keer per jaar aandacht besteed aan de beweegrichtlijnen.

Het sportaanbod voor kinderen en jongeren in Hoorn is groot. Bestaande activiteiten zoals het Scholenvoetbaltoernooi, Koningsspelen, Zwem4daagse in de Wijzend, het Schoolschaken van Caissa-Eenhoorn, de Scholierenveldloop en de Wandelvierdaagse zijn sprekende voorbeelden waar kinderen samen de sport beleven. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ouders en verzorgers verwijzen naar de mogelijkheden in sport, spel en bewegen. Er zijn meerdere (financiële) regelingen om kinderen deel te laten nemen.
In het verlengde aandacht voor voeding- en drankgebruik.

de uitvoering

De uitvoering van acties, activiteiten en doelstellingen wordt gevolgd door een Kerngroep. Personen uit verschillende sectoren die een relatie hebben met sport, spel en bewegen.
De Kerngroep bepaalt de agenda van het Sportakkoord, neemt de eerste initiatieven en bewaakt het beschikbare budget.

De leden van de Kerngroep zijn gelijkwaardig in de keuzes, acties en besluitvorming. Naast de kerngroep zijn alle partners, de Beleidsmedewerkers Sport gemeente Hoorn, de verenigingsondersteuning Sport gemeente Hoorn en de Adviseur lokale sport om in de breedte deel te nemen in ondersteuning en uitvoering van het Sportakkoord.

NB: de Corona-crisis is ernstig ingrijpend op de samenleving. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn, ook met betrekking tot alles wat met sport, spel en bewegen te maken heeft. Mogelijk zijn aanvullende bijlagen nodig bij dit sportakkoord. De Sportformateur zal hier dan een initiatief in nemen.

Lees meer: Het Hoorn Sportakkoord

 • Hits: 1608

Aanvragen

Hoorn
sportakkoord

Aanvragen

Aanvraag Services

aanvraag stimuleringsbudget

Doe een aanvraag bij het
hoorn sportakkoord?

Het lokale Hoorn Sportakkoord

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van de ambities uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Hoorn in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €40.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€ 5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning). Naast het zogenaamde stimuleringsbudget, zijn er diverse services aan te vragen. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Wie kan aanvragen?

stimuleringsbudget
Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord én het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen (max €3.000,-) vanuit het stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Doe nu een aanvraag stimuleringsbudget

Services voor verenigingen

Naast het stimuleringsbudget zijn er services beschikbaar. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. De services kunnen op verschillende manieren ingezet worden namelijk voor alle sportaanbieders, bij een groepje sportaanbieders en bij individuele sportclubs.
Een service kan ook ingezet worden voor alle Hoornse sportverenigingen. Hierbij wordt ingezet op collectieve thema’s. Deze worden bepaald op basis van een behoeftebepaling bij sportaanbieders.  De service kan ingezet worden in de vorm van een themabijeenkomst, sportcafésessie of digitale bijeenkomst.

Doe nu een aanvraag voor services

Voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget

 • De aanvraag moet minimaal een maand voor de start van de activiteit zijn ingediend.

 • Het initiatief dient meerdere organisaties en meerdere wijken.
 • Er is sprake van co-financiering. (minimaal 50% van de begroting dient uit andere middelen te worden gefinancierd)
 • Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken.
 • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.
 • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
 • Uw organisatie zet ook eigen middelen in. (bijvoorbeeld een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).
 • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Hoorn Sportakkoord.
 • Het initiatief wordt in 2021 uitgevoerd

 • Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld  door het kernteam. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. 

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget.


Aanvraag services

Naast het uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen. Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Zijn ervoldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. 

Voorwaarden
Een individuele aanvraag of een aanvraag van meerdere aanbieders moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag wordt gedaan door een sportclub of stichting.
 • Er is een relatie met een of meerdere thema’s uit het sportakkoord.
 • De service heeft geen betrekking op een specialistische, sport specifieke training of opleiding.

Uitgezonderd hierbij is een service die betrekking heeft op een kwetsbare doelgroep zoals in het Hoorns Sportakkoord benoemd. Daarnaast moet de service passen binnen minimaal een van de onderstaande uitgangspunten:

 • De service richt zich de ontwikkeling van het bestuur of commissies
 • De service is gericht op een duurzame ontwikkeling met een lange termijneffect
 • De service richt zich op het versterken van de organisatie van de sportclub in zijn geheel of een onderdeel ervan

Voor meer informatie over de Services kan je terecht bij:
Auke Abbekerk (Adviseur verenigingen / stichtingen West-Friesland) 

Lees meer: Aanvragen

 • Hits: 3316

Contact

Hoorn
sportakkoord

Contact

Het hoorn sportakkoord wordt bestuurd door het kernteam. De leden van het kernteam worden hieronder genoemd.

Wil je in contact komen met het kernteam? Bijvoorbeeld omdat je meer wil weten over het Sportakkoord. Of omdat je een idee hebt voor een nieuwe aanvraag en dat wil toetsen of toelichten. Via het contactformulier kun je vragen stellen of een afspraak maken.

Neem contact op met 
Hoorn Sportakkoord

Het kernteam van 
Hoorn Sportakkoord

Het lokale Hoorn Sportakkoord

In onze beginjaren 2020 en 2021 richten wij ons op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur. De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur.
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk binnen de sport betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk in te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Kruisbestuiving binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Ja ik wil

Hoofdtaken van het kernteam

 • Regiefunctie door aansturing op de 4 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

 • Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
 • Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren.
 • Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen.
 • Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

De leden van het KernTeam

 • Loek Stam

  SV Always Forward, bestuurslid

   

 • Leslie Voorzaat

  Next Skilz

 • Ruben Bakema

  Hoornse gymnastiek en turnclub, bestuurslid

 • Auke Abbekerk

  Vrijwilligerspunt West-Friesland

 • Christiaan Verschoor

  Stichting Netwerk

 • Isabel de Vries

  1.Hoorn

 • Christa Zijp

  Gemeente Hoorn

 • Steffen van der Pol

  Atlas College


Lees meer: Contact

 • Hits: 3151

Partners

Hoorn
sportakkoord

Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal Sportakkoord worden gevat. Nieuwe partners zijn van harte welkom.
Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke partners in het Sportakkoord. Het Sportakkoord is inmiddels ondertekend door meer dan zestig organisaties en instellingen.

Ook een partner worden?


Laatste Nieuws

Lees meer: Partners

 • Hits: 1105

Meer artikelen...

© Vision. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.

nieuwsbrief