Het Hoorns Sportakkoord

 • Samen de ambitie,

 • samen weten we elkaar te vinden,
 • samen pakken we dit aan.
Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het ministerie VWS, gemeenten en de sportbonden hebben daartoe de handen ineen geslagen en samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten.

Hoorn sluit aan, met de sportverenigingen, sportaanbieders en sportondernemers. Sectoren als het onderwijs, Zorg- en Welzijn en maatschappelijke organisaties. De gemeente, afdeling Sport. Team Sportservice West-Friesland. Het Hoorns Sportcollectief, de ouderen, mensen met een migratie achtergrond, buitenschoolse opvang, mensen met en zonder een beperking.

Het Sportakkoord geeft richting om in de toekomst hier mee aan de slag te gaan.

Hoorn is sport-minded met grote evenementen zoals Battle4life, Ter Rede open water zwemmen, de Schutz Marathon, de Ironman, Beach Volleybal op de Roode Steen en de Avondwandelvierdaagse. Uitnodigend om deel te nemen, te komen kijken of helpen in de organisatie. Topsportprestaties zoals zaalvoetbal Hovocubo, formatiedansers Double V, zwemmer Bas Takken en badmintonkampioen Megan Hollander spreken tot de verbeelding. Inspirerend en motiverend. Kleinere initiatieven, vaak op wijkniveau of dorpskern zijn aantrekkelijk voor bewoners in hun eigen buurt; de wandelroute HN/VK, de Risdammerloop, Flevo kano-lichtjesavond in de Grote Waal, de Koningsdag Fietsparade – Sport en spel in Zwaag en de Jantje Beton Buitenspeeldag in de Kersenboogerd. Zorg- en welzijnsorganisaties oa Omring, Stichting Netwerk, Mee&deWering en 1.Hoorn bieden hun cliënten mogelijkheden voor passende vormen van bewegen, onder deskundige leiding en bemiddeling naar activiteiten.

Bewegen is ontmoeten.

inclusief sporten en bewegen

Niet voor iedereen is sporten en bewegen even vanzelfsprekend. Niet alle kinderen in Hoorn voldoen aan de beweegnorm. Terwijl sporten juist zo belangrijk kan zijn. Het kan helpen meerdere doelen te bereiken. Belemmeringen bij ouders zoals sociale omstandigheden, financiën of onbekendheid met de mogelijkheden vragen een inspanning deze belemmeringen weg te nemen. Doelgroepen; ouderen, kinderen, mensen met een beperking en mensen met een migratie achtergrond.
 • We gebruiken in Hoorn het netwerk van sportaanbieders en partnerorganisaties in het sociaal domein en onderwijs om mensen in beweging te krijgen.
 • Toegankelijke en herkenbare sportaccommodaties, locaties en evenementen.
 • Delen van goede voorbeelden, succesvol gebleken processen en
 • Financieringsmogelijkheden uitleggen en ondersteunen
Uit onderzoeken en actuele gegevens blijkt dat mensen met een beperking of chronische aandoening, mensen met overgewicht en ouderen minder sporten. Bewegen is ontmoeten. Betrokkenheid met elkaar als het gaat om eenzaamheid, isolatie en anonimiteit. Het vergroten van zelfvertrouwen bij verminderde (school)prestaties, het begrijpen van elkaars achtergronden en gewoontes. Dit vraagt ondersteuning van professionals, bestuurders, sleutelfiguren, de coaches en de vrijwilliger in organisaties.
 • Sport, spel en bewegen is onderdeel van het beleid Sociaal Domein.

duurzame sportinfrastructuur

De individualisering en digitalisering maakt het dat er steeds bewuster keuzes gemaakt worden. Zoals in de buurt kunnen sporten bij een sportaanbieder. De openbare ruimte kan stimulerend werken. De beleving en persoonlijke aandacht, het aansluiten bij nieuwe sporttrends versterkt de keuze. Iemand wil zelf kunnen kiezen, waar, wanneer en met wie diegene gaat sporten. De individuele wens van persoonlijke benadering en beleving neemt steeds meer toe. De vindbaarheid van organisaties of personen is een punt van aandacht. Naast de herkenbaarheid van locaties gaat het ook om efficiënt gebruik van sportaccommodaties.
 • De sportvoorzieningen in de wijken en kernen van Hoorn zijn toekomstbestendig
 • Richtlijnen waar een sportaccommodatie aan moet voldoen volgens NOC*NSF, de sportbond, de gemeente en de wensen van gebruikers zijn leidend.
 • Onderbrengen van gegevens bij een informatie en coördinatiepunt om de vindbaarheid te versterken.
 • Onderzoek hoe sportvoorzieningen voor langere termijn beschikbaar blijven, zijn voorzieningen voor meerdere doeleinden beschikbaar.
Herkenbaarheid van sportaanbieders, ook bij aanvullende activiteiten en (terugkerende) evenementen. Aanhaken bij (landelijke, regionale) thema’s – de dag van ... de week van ... - versterken de exposure. Uitwisseling tussen de partijen van mogelijkheden, meer gebruik maken van elkaars locaties. Er staan gedurende de week nogal wat plekken leeg. Gebouwen van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen passen ook in deze afstemming.
 • De openbare ruimte, 8 parken en vele groengebieden en open water geven meer mogelijkheden die uitdagend zijn voor sport, spel en bewegen.

vitale sportaanbieders

In Hoorn is een groot sportaanbod, verspreid over de stad met veel diversiteit. Naast de vele sportverenigingen is er een groeiend aantal sportondernemers. De sportondernemers sluiten aan bij de actuele vragen, trends en maatschappelijke ontwikkelingen. De omschrijving van een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging past bij vele organisaties. Om dit in stand te houden of te verbeteren is deskundigheidsbevordering nodig.
 • In 2025 voldoet 50 % van de sportverenigingen aan de norm vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie ( = nu 24 % )
In de definitie van een vitale vereniging zijn twee dimensies te onderscheiden die bepalend zijn voor het functioneren van verenigingen.
 • Organisatiekracht: interne kracht die gaat over de mate waarin verenigingen nu en in de toekomst in staat zijn om hun sport aan te bieden aan de huidige en potentiële leden. Hierbij horen de criteria: leden, kader, beleid, accommodatie en financiën.
 • Maatschappelijke oriëntatie: externe kracht die gaat over de mate waarin de vereniging zich richt op maatschappelijke activiteiten of taken. Deze maatschappelijke betrokkenheid bestaat uit de onderdelen: maatschappelijke intentie (willen) en het maatschappelijke actief zijn (doen).
 • Verenigingen volgen een traject om aan de norm vitaliteit te voldoen.
 • Samenwerking stimuleren wat leidt tot professionalisering, waardoor meer motivatie en minder werkdruk bij vrijwilligers.
 • Bekendheid met de mogelijkheden in ondersteuning; expertise en materiaal, deskundigheid en financieel.
 • Sportcomplexen zijn rookvrij (2021), kantines hebben een gezond assortiment. Alcoholbeleid volgend de gemeente Jong Preventie Proef Methode van de gemeente Hoorn.
De bewustwording van samenwerking, ook in het bestuurlijke is een toenemende en belangrijke ontwikkeling. Het bij elkaar brengen van sport en bedrijfsleven verdient aandacht. Lokale bedrijven zijn vaker sponsor bij plaatselijke sportverenigingen en sportevenementen in Hoorn. de Sportondernemers, ook ZZP-ers en eenmanszaken in Hoorn zijn veelal maatschappelijk betrokken, sluiten aan bij de bedoelingen van het sportakkoord en verenigingsbeleid.

positieve sportcultuur

Het blijft belangrijk om de waarde van de vereniging te benadrukken; de locatie waar mensen samen kunnen komen. Om te sporten, te trainen, leren, helpen en ontmoeten. Het stimuleren van de vitaliteit en maatschappelijke oriëntatie bij minder sterke verenigingen geeft kansen en mogelijkheden in het voortbestaan. Het bewust worden wat de verrijking bij de vereniging kan betekenen, soms even los van gewoontes en tradities. De inzet van vrijwilligers, het positieve individuele belang van de betrokkenheid bij een vereniging. Het uitdragen dat het oké is om ergens te kunnen helpen, het bevordert iemands omstandigheden door nieuwe contacten op te bouwen en van betekenis te zijn. Het ontmoeten in een nieuw en ander netwerk, de sportorganisatie staat bekend om een gemoedelijke open sfeer. De kans om individueel te ontwikkelen naar nieuwe persoonlijke competenties.
 • Sport, spel en bewegen is leuk en belangrijk. Voor de persoonlijke gezondheid. Iemand die zich fit voelt functioneert beter, op school en in het werk. Dit blijft een voortgaande promotie.
 • Het actief helpen in de organisatie bij een vereniging of evenement, als vrijwilliger of als ondernemer krijgt waardering.
 • Wat vinden jongeren, krijgen zij voldoende stem en platform ?
 • Procedures en bepalingen zijn begrijpelijk en gebruikersvriendelijk.
Een toenemende regelgeving vanuit de overheid, de gemeente, de sportbond of de vereniging zelf belemmeren enthousiasme en ontmoedigen initiatieven bij de organisatoren/vrijwilligers. Een sportactiviteit en evenement dient meerdere doelen. Het levert een bijdrage aan de promotie van een wijk, buurt, de stad. Het kan daardoor ook van economische waarde zijn. Bezoekers gebruiken iets in de kantine of in de horeca. De deelnemer wil passende kleding, materiaal en voeding. De lokale detailhandel kan hier in voorzien. De sportondernemer in Hoorn heeft de kans te ontwikkelen in de bedrijfsvoering.
 • Tenminste eenmaal per jaar komen de sportondernemers bij elkaar.

kinderen en bewegen

Kinderen in de basisschoolleeftijd bewegen minder en minder makkelijk. Uit onlangs gehouden onderzoek in Hoorn blijkt een behoorlijk percentage niet te voldoen aan de gestelde beweegnorm. Goed leren bewegen leidt tot een gezonde en actieve leefstijl. Een investering voor later. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vooral bij ouders en verzorgers om hun kinderen te stimuleren deel te nemen aan sport, spel en bewegen. Het onderwijs en buitenschoolse opvang dragen bij aan de plannen. De beweegmanagers in het basisonderwijs signaleren bij de kinderen en instrueren de kinderen. Samenwerking met verenigingen en sportondernemers is nodig om alle kinderen (lees ouders) te bereiken en te activeren.
 • Bij de volgende Sportmonitor voldoet 50 % van de kinderen ( 4 – 11 jaar ) in Hoorn aan de NNGB norm. 12 % beweegt nu voldoende volgens de beweegrichtlijn.
 • Ouders en grootouders stimuleren dat zij hun (klein)kind laten deelnemen aan sport, spel en bewegen.
 • Het Athletic Skills Model toevoegen bij bestaande sportaanbieders ? Het Beweeg Wijs is een methodiek voor basisscholen om toe te passen.
 • Een goede begeleiding van E-sports, gericht op preventie van verslaving.
 • Open staan voor trends op het gebied van avontuurlijke sporten zoals stand up suppen, survival, urban football en outdoor fit.
Het sportaanbod voor kinderen en jongeren in Hoorn is groot. Bestaande activiteiten zoals het Scholenvoetbaltoernooi, Koningsspelen, Zwem4daagse in de Wijzend, het Schoolschaken van Caissa-Eenhoorn, de Scholierenveldloop en de Wandelvierdaagse zijn sprekende voorbeelden waar kinderen samen de sport beleven. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ouders en verzorgers verwijzen naar de mogelijkheden in sport, spel en bewegen. Er zijn meerdere (financiële) regelingen om kinderen deel te laten nemen.
 • In het verlengde aandacht voor voeding- en drankgebruik.

de uitvoering

De uitvoering van acties, activiteiten en doelstellingen wordt gevolgd door een Kerngroep. Personen uit verschillende sectoren die een relatie hebben met sport, spel en bewegen.
 • De Kerngroep bepaalt de agenda van het Sportakkoord, neemt de eerste initiatieven en bewaakt het beschikbare budget.
De leden van de Kerngroep zijn gelijkwaardig in de keuzes, acties en besluitvorming. Naast de kerngroep zijn alle partners, de Beleidsmedewerkers Sport gemeente Hoorn, de verenigingsondersteuning Sport gemeente Hoorn, de Adviseur lokale sport en het Hoorns Sportcollectief er om in de breedte deel te nemen in ondersteuning en uitvoering van het Sportakkoord.

DE SERVICES

Services zijn ondersteunende diensten, veelal in de vorm van workshops of instructies, geleverd door professionals uit de sport. De Adviseur lokale sport behartigt de belangen namens de gezamenlijke sport en wijst lokale partijen en sportclubs op services om doelen en ambities te verwezenlijken. Het Hoorns Sportcollectief kan in samenspraak met de sportverenigingsadviseur, een belangrijke rol spelen in de informatie welke services de sportaanbieder optimaal kan ondersteunen.
NB: de Corona-crisis is ernstig ingrijpend op de samenleving. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn, ook met betrekking tot alles wat met sport, spel en bewegen te maken heeft. Mogelijk zijn aanvullende bijlagen nodig bij dit sportakkoord. De Sportformateur zal hier dan een initiatief in nemen.
© Vision. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.

nieuwsbrief