Skip to main content

Sportakkoord Hoorn 2023-2026
Bewegen voor iedereen”

Voor u ligt het Hoorn Sportakkoord 2023-2026. Om tot hier te komen zijn flinke stappen gezet. De eerste stap is in 2018 gezet met het Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigd Nederland’. Om vanuit een brede coalitie samen te gaan werken aan het versterken van sport en bewegen. De lokale uitwerking van het Hoornse Sportakkoord ‘Bewegen is ontmoeten’ verscheen in 2020.

De tweede grote stap was in december 2022. Toen werd het landelijk vervolg uitgebracht:
Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ 2023- 2026. Het vormde het uitgangspunt voor het Hoornse kernteam, in het lokale proces naar het dynamische ambitiedocument Hoorn Sportakkoord 2023 - 2026 ‘Bewegen voor iedereen’.

Maatschappelijke meerwaarde: uniek verbindend vermogen

Omdat veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt het een uiterst krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht en de bridgeavond brengt mensen samen. Het helpt ook om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en in een veilige setting te leren hoe je met elkaar omgaat. Kortom; de sportsector is uniek in haar verbindend vermogen. Het creëert ontmoetingen en een vitalere en gezondere maatschappij. Dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin het overbruggen van de verschillen tussen mensen een grote uitdaging is. Sport en bewegen is bij uitstek geschikt om iedereen deel te laten nemen: als supporter, vrijwilliger, bestuurder, trainer en sporter. Het maatschappelijk potentieel is enorm!

Veel lokale partijen vanuit de welzijns-, gezondheids-, zorg-, vrijwilligers-, onderwijssector en andere maatschappelijk georiënteerde organisaties, onderkennen deze positieve kracht van sport. Ze voelen en ervaren het. We hebben eenzelfde ambitie voor ogen: een open, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor álle inwoners van Hoorn.

Hedendaagse uitdagingen

De grootste actuele uitdagingen waar de Sport en de sportcultuur voor staan, zijn:

 • Het sportaanbod bij sportaanbieders sluit (te vaak) onvoldoende aan op de veranderende behoefte van de sporter op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid.

 • De uitstroom bij sportclubs in bepaalde groepen zoals 12- tot 18-jarigen is te hoog.

 • Als volwassenen eenmaal zijn gestopt met sporten, komen zij moeilijk weer in beweging en terug bij de sportaanbieders.

 • De ondersteuning van en dienstverlening aan de sportaanbieders is versnipperd.

 • De maatschappelijke waarde van (top)sport is nog te beperkt zichtbaar.

 • Sport en sportief bewegen zit te weinig in gedrag en routine van inwoners.

 • Als we als samenleving doorgaan op de huidige voet, is in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek!

Als alle partijen in Hoorn de handen ineen slaan, dan kunnen we via de sport ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen! Welke Hoornse ambities we daarbij hebben, is in dit rapport gebundeld. 

Door het brede draagvlak op de ambities, zijn zij het vertrekpunt voor partijen om elkaar te vinden en te verbinden via de sport. Vanuit dit fundament werken we jaarlijks een actieplan uit om de betekenis van sport en bewegen verder te versterken, te vergroten en steeds meer mensen en organisaties in Hoorn te bereiken. Er liggen veel kansen om preventief hét verschil te maken in de maatschappelijke gezondheidsopgave naar een gezonde en vitale samenleving in 2040!

We wensen je veel leesplezier en vertrouwen, dat we de komende 4 jaar met elkaar aan de slag gaan voor sportend en bewegend Hoorn.

Kernteam Hoorn Sportakkoord
Juni 2023


Inhoudsopgave

Het fundament

 •  Achtergrond
 • Het lokale proces

De pijlers

 • Vitale sportaanbieders
 • Sociaal veilige sport
 • Inclusie en diversiteit
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport

Financiële ondersteuning

Uitvoering, monitoring en evaluatie

Brede Regeling Combinatiefuncties

Kernteam

 • Zichtbare betekenis


Het fundament

Achtergrond

In het (nationale) Hoofdlijnen Sportakkoord II ligt de nadruk op drie ambities, die weergeven wat de partners samen willen bereiken om de sport in Nederland te versterken. Die ambities zijn leidend en vormen het kader voor dit lokale Sportakkoord en de nadere uitwerking met de Hoornse sportsector.

De volgende ambities staan centraal in de periode 2023 - 2026:

1. Het fundament op orde
2. Een groter bereik
3. Meer (zichtbare) betekenis

Fundament op orde

Met ‘Sport versterkt’ werken de landelijke partners aan een stevigere positie van de sport in het landelijke, regionale en lokale beleid. Het Hoornse kernteam onderschrijft dat en draagt het via ambassadeursschap actief uit. Met elkaar delen wij onze maatschappelijke betrokkenheid en passie voor bewegen met andere partijen. Zodat er initiatieven ontstaan die aansluiten op de behoefte van Hoornse inwoners. Daarbij is extra aandacht voor veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Met lokaal geformuleerde ambities en acties zorgen we ervoor dat de Hoornse sportsector daar kwalitatief en kwantitatief ook toe in staat is. Want, een sterke sport versterkt de maatschappij en vice versa!

Groter bereik

Het realiseren van een groter bereik is dat Hoorn Sportakkoord II actief stimuleert dat aanpalende sectoren ‘in beweging komen’. Door de kansen te benutten van beweging als doel én als middel van verbindend instrument, zodat iedereen mee kan doen. Hierbij is extra aandacht voor het bereiken van nieuwe doelgroepen en groepen mensen die te weinig sporten en bewegen. Enkele voorbeelden zijn jeugd met bewegingsarmoede, (hang-)jongeren die urban sports uitproberen, mensen met een (chronische) beperking, mensen die eenzaamheid ervaren, psychische klachten, ouderen die samen bewegen en vrijwilligerswerk doen.

Zichtbare betekenis

De Hoornse sportsector zelf opent haar deuren om een bijdrage te leveren aan deze akkoorden en programma’s. Dat doen zij door de ambities van het Hoorn Sportakkoord II te omarmen. Het samenwerkingsverband fungeert als platform om in de breedte, sport met andere sectoren te verbinden. Door kennis met elkaar te delen en te stimuleren dat er sport- en beweegactiviteiten\ binnen de verschillende sectoren ontstaan. Het podium van topsport dient als inspiratiebron. De Westfriese boegbeelden en talenten zijn ambassadeurs voor de sport. De prestaties en heroïsche verhalen worden benut om de maatschappelijke waarde van (top)sport in regio Westfriesland in de etalage te zetten.

Landelijke programma’s

Het realiseren van een groter bereik wordt landelijk extra gestimuleerd via de aanpak van de “Brede SPUK-regeling 2023 - 2026”. Daarin staat de lokale aansluiting met landelijke programma’s als GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord), het IZA (Integraal Zorg Akkoord), het programma School & omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maken VWS, gemeenten en zorgverzekeraars minder vrijblijvende afspraken, gericht op vertaling van landelijke doelen voor gezondheid en welbevinden naar landelijke, regionale en lokale resultaten. Sport en bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelen en resultaten. De doelen sluiten aan bij de landelijke gezondheidsdoelen uit het Nationaal Preventieakkoord (NPA), de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Het GALA richt zich op alle mensen, met specifieke aandacht voor groepen waar de meeste gezondheidswinst is te behalen.

Het lokale proces

Het kernteam van het Hoorns Sportakkoord I heeft de uitnodiging aangenomen om samen met betrokken organisaties, verenigingen, instellingen en de gemeente, te komen tot een vervolg voor de jaren 2023-2026. Vertrekpunten waren het vorige lokale akkoord en de basis van het landelijke Hoofdlijnen akkoord II. Ook de nadere duiding door de Vereniging Sport & Gemeenten heeft als format gediend voor het Hoorns Sportakkoord II. Om tot een Sportakkoord II te komen zijn in vijf stappen de lokale partners en sectoren betrokken. Via deze stappen is er inspiratie verkregen, geraadpleegd en meegeschreven bij het opstellen van dit akkoord.

1. Inwoners en sportverenigingen

Ter onderbouwing en monitoring van het Hoorns Sportakkoord II is gebruik gemaakt van de 4-jaarlijkse lokale Sportmonitor (6.500 inwoners) en Vitaliteitsscan (80 sportverenigingen). Beide zijn in maart 2023 door de gemeente Hoorn uitgezet om input te vragen over het sport- en beweeggedrag van inwoners en inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid van sportclubs. Deresultaten zijn verwerkt in een integraal advies voor 2023-2026. In Bijlage 1 zijn de uitkomsten tevinden.

2. Onderwijs 100 jongeren en NOC*NSF

Tijdens een lokale bijeenkomst bij de Copernicus is op 20 maart 2023 een uitvraag gedaan onder 100 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. Daarin werd de sportbehoefte van de 12-17 jarigen uitgevraagd via 3 workshops: Gezonde generatie, Sportdeelname en plezier en Beweegrechten van het kind.

3. Sportdebat Tweede Kamer Den Haag

Op 5 april 2023 is het Sportdebat van minister Conny Helder in de Tweede Kamer bijgewoond. Daarin kwamen naast het Sportakkoord II ook de onderwerpen vrijwilligers, besturen en sociale veiligheid aan bod.

4. Sportnetwerk Westfriesland

Op 13 april 2023 is een bijeenkomst gehouden van Sportnetwerk Westfriesland in samenwerking met het NOC*NSF. Via thematische workshops konden bestuurders van sportclubs kennis vergaren en inhoudelijk sparren met sportbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en bestuur.

5. Inbreng diverse sectoren en samenwerkingspartners

Alle leden van het kernteam hebben zich hard gemaakt in hun rol als ambassadeur namens de sectoren onderwijs, welzijn, zorg, vrijwilligers en sportaanbieders (ondernemers en verenigingen). Daarbij hebben zij actief de eigen achterban van samenwerkingspartners gevraagd om input voor dit Sportakkoord. Daarnaast is het concept ook via de website van het Sportakkoord in de vorm van openbare consultatie gedeeld. Op deze manier is een breed scala aan maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen en ondernemers bereikt, om met hen van gedachten te wisselen over de inhoud van het nieuwe Hoorns Sportakkoord II.

De reacties ondersteunen de ingezette koers van het kernteam. Een punt van aandacht blijft de borging van de samenwerking tussen de verschillende sectoren. In de voorliggende versie is de input verwerkt.

De pijlers

In dit hoofdstuk worden de zes pijlers nader uitgewerkt. Hierbij is aansluiting gezocht bij het vorige Hoorn Sportakkoord en de destijds hieraan gekoppelde uitvoeringsplannen. De ambities van het Sportakkoord sluiten aan bij het Hoornse sportbeleid.

De zes pijlers die op de volgende pagina’s worden benoemd zijn:

 • Inclusie en diversiteit

 • Sociaal veilige sport

 • Vitale sportaanbieders

 • Vaardig in bewegen

 • Ruimte voor sport en bewegen

 • Maatschappelijke waarde van topsport

Het samenwerkingsverband van het kernteam focust zich de komende periode op de pijlers Inclusie en diversiteit en Vitale sportaanbieders.

1. Inclusie en diversiteit

Er zijn nog steeds groepen inwoners in Hoorn die niet voldoende in staat zijn om actief deel te nemen aan het sport- en beweegaanbod. Een gerichter aanbod dat aansluit bij de behoefte moet zorgen dat meer mensen bereikt worden om te gaan sporten en bewegen. Verbetering van de fysieke en sociale toegankelijkheid van de sport vergroot ook de betekenis van sport.

Ambitie: wat willen we bereiken

We willen graag dat elke inwoner van Hoorn een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Iedereen die mee wil doen, kan daadwerkelijk meedoen, er is sprake van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Dat doen we via het stimuleren van activiteiten voor participatie en sociale samenhang voor doelgroepen. Vanuit het Sportakkoord werken we met onze partners aan een sportinfrastructuur waar iedereen zich welkom voelt en daadwerkelijk voor elke inwoner uit Hoorn toegankelijk is. Ook voor nieuwkomers is het een mooie gelegenheid om via de sport te integreren. Als het gaat om de fysieke toegankelijkheid ligt de bal nadrukkelijk bij de gemeente. Binnen de gemeente Hoorn zijn vele professionals werkzaam die vanuit hun kennis, expertise en netwerk kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van inclusie en diversiteit. Zij zijn ook uitermate geschikt om partijen bij elkaar te brengen die specifieke projecten en activiteiten binnen deze pijler kunnen gaan realiseren. Door hun ambassadeursrol vergroten we tevens de bekendheid van het Sportakkoord in de volle breedte.

Het streven is om per jaar een aantal nieuwe sportactiviteiten in het kader van inclusie en diversiteit te laten organiseren. Jaarlijks bepalen we samen met de partners hoeveel dat er zouden moeten worden. In regionaal verband is er een Samenwerkingsverband Aangepast Sporten. Het kernteam is voorstander van het continueren van dit samenwerkingsverband.

2. Sociaal veilige sport

Er zijn nog steeds groepen inwoners in Hoorn die niet voldoende in staat zijn om actief deel te nemen aan het sport- en beweegaanbod. Een gerichter aanbod dat aansluit bij de behoefte moet zorgen dat meer mensen bereikt worden om te gaan sporten en bewegen. Verbetering van de fysieke en sociale toegankelijkheid van de sport vergroot ook de betekenis van sport.

Ambitie: wat willen we bereiken

Het creëren van een basis waar iedereen veilig en met plezier kan bewegen en sport beleven. Hiervoor stellen we in 2024 een plan van aanpak Veilige Sport Hoorn op met de relevante samenwerkingspartners. Hierbij beschrijven we wie welke rol en taak heeft. Ook geven we aan welke activiteiten er georganiseerd gaan worden om het thema nog beter bij de sportorganisatie onder deaandacht te brengen. Het gaat hierbij onder meer om gedragsregels voor kader en bestuur, basiseisen sociale veiligheid en integriteit, vertrouwenscontactpersonen en Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) bij sportorganisaties. Ook de Code Goed Sportbestuur komt terug in het plan van aanpak.

3. Vitale sportaanbieders

De lokale diversiteit aan sport- en beweegaanbieders is het fundament voor sportend en bewegendHoorn. De verenigingen en sportondernemers in de wijk, verrijken elkaar in het aanbod. Metkwalitatief goede pedagogische en didactisch geschoold kader, werken sportaanbieders aan een sociaal veilige omgeving, waarin het voor iedereen fijn sporten en bewegen is. Door hier gericht op in te zetten is de organisatie van betekenis voor de inwoners van Hoorn. Tevens zorgt deze kwaliteitsimpuls dat meer mensen het plezier van sport en bewegen ontdekken, waarmee het bereik verder vergroot wordt.

Ambitie: wat willen we bereiken

Aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De sportaanbieders zijn doelmatig georganiseerd en spelen in op de maatschappelijke behoefte en kansen in de markt. Wanneer zij vastlopen of hulp/ondersteuning nodig hebben weten ze de weg naar het loket van Sportnetwerk Westfriesland goed te vinden. Ook weten de organisaties elkaar te vinden en onderling te versterken. Door deze samenwerkingsverbanden ontstaan ook nieuwe initiatieven qua sport- en beweegaanbod. Hierbij wordt ook naar andere sectoren als de zorg en het onderwijs gekeken. De combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en verenigingsadviseur, kunnen hierbij een katalyserende rol vervullen. Sterke sportorganisaties kenmerken zich ook door gekwalificeerd kader en maatschappelijke betrokkenheid.

4. Vaardig in bewegen

Vaardig in bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig tesporten en bewegen. Dit onder leiding van pedagogisch en didactisch gekwalificeerd kader, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hiermee leggen de sport en beweegaanbieders de basis voor een leven lang sporten en bewegen. Op deze manier geven we nog meer betekenis aan sport en bewegen. Met het vergroten van de kansen op sportdeelname, neemt ook het aantal kinderen dat voldoet aan de dagelijkse beweegrichtlijn toe.

Ambitie: wat willen we bereiken

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We streven ernaar dat elk kind voldoet aan de beweegnorm en dat zij motorisch voldoende vaardig zijn. Daartoe moet elk kind kunnen meedoen aan voor- tijdens en naschools beweegaanbod in de wijk. Dit betekent een goede samenwerking tussen het onderwijs en de sportaanbieders. In de verschillende wijken van Hoorn zou er een beweegplan moeten zijn, met een team dat activiteiten voor de wijk organiseert en coördineert. De sportparken zijn het kloppend hart waarbij het aanbod samenkomt. Naast de lokale partners, hebben de buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, beweegmanagers en de jongerenwerkers hierin een belangrijke rol vanuit hun professie.

5. Ruimte voor sport en bewegen

Sport en bewegen hebben een grote maatschappelijke betekenis. Waarbij sport vooral in georganiseerd verband en op een specifieke accommodaties plaatsvindt, zijn beweging en spelvormen vaak minder gebonden aan een locatie. Met deze pijler willen we het fundament van de sportinfrastructuur verder uitbouwen en ook meer sport en bewegen in de openbare ruimte laten plaatsvinden. Op deze manier bereiken sport en bewegen nog meer mensen in onze samenleving. Dit vraagt een adequate afstemming met de gemeente als het gaat om de ruimtelijke invulling. Maar ook organisaties en instellingen kunnen meer samenwerken aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van sport- en beweeglocaties. Veel sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte zijn gratis toegankelijk. Zij zijn een goede aanjager voor dagelijks voldoende beweging in de vrije tijd.

Daarnaast maken individualisering, digitalisering en tijdsdruk dat er steeds bewuster keuzes gemaakt worden. De beleving en persoonlijke aandacht en het aansluiten bij nieuwe sporttrends versterkt de keuze. Iemand wil zelf kunnen kiezen, waar, wanneer en met wie diegene gaat sporten. De individuele wens van persoonlijke benadering en beleving neemt steeds meer toe. De vindbaarheid van organisaties of personen is een punt van aandacht. Naast de herkenbaarheid van locaties gaat het ook om efficiënt gebruik van sportaccommodaties. 

Ambitie: wat willen we bereiken.

Een beweegvriendelijke leefomgeving die gezonde leefstijlkeuzes makkelijk maakt en bewegen en ontmoeten faciliteert. Dit betekent nog meer multifunctionele sport- en beweegvoorzieningen en beweegvriendelijke locaties in de openbare ruimte. Door gezamenlijk gebruik verhogen we ook de maatschappelijke waarde en kunnen de inwoners werken aan een gezondere leefstijl. De gemeente speelt als het gaat over de inrichting een centrale, besluitvormende rol. Het kernteam kan hierbij vanuit haar brede expertise desgevraagd advies geven.

6. Maatschappelijke waarde van topsport

Topsport kan niet zonder de breedtesport. En breedtesporters halen inspiratie uit de topsport. De stad Hoorn, maar zeker ook Westfriesland heeft een aantal topsport boegbeelden waarmee we de betekenis van topsport kunnen laden. Enkele voorbeelden zijn Iron Man West Friesland, de Schutz Marathon en Olympische prestaties van topsporters als Irene Schouten, Nadine Visser, Bas Takken, Lieke Klaver, Lobke Berkhout en Geert Schipper. In Westfriesverband willen de 7 gemeenten regionaal invulling geven aan deze pijler. Dat doen we onder meer door de ondersteuning van de jaarlijkse Westfriese Sportexperience. De ambitie is om sport en bewegen in de breedte te promoten door middel van het etaleren van topsportprestaties. Tijdens de Sportexperience worden topsportprestaties bekroond en de maatschappelijke waarde van sport in de etalage gezet. Ook kunnen bezoekers kennismaken met diverse sporten, sportaanbieders en sportverenigingen in Westfriesland.

Ambitie: wat willen we bereiken.

In regionaal verband worden sporttalent- en topsportprestaties in Westfriesland geprofileerd en bekroond. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de Wall of Fame in IJsbaan de Westfries voor (Olympische) medaillewinnaars. Zij zijn een voorbeeld van inspiratie en verbinding, zodat de maatschappelijke waarde van topsport optimaal wordt benut. Een ander initiatief is de jaarlijkse organisatie van de Westfriese Sportexperience.

Financiële ondersteuning

Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord, samenwerken met lokale partners en het voortouw nemen bij een of meer actiepunten, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen van maximaal € 3.000,- vanuit het stimuleringsbudget. Voor bijzondere aanvragen kan er afgeweken worden van dit bedrag. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

Uitvoering, monitoring en evaluatie

Dit Sportakkoord is een document met ambities. Het is het kader voor de komende jaren. De concrete doelstellingen en acties worden jaarlijks vormgegeven in het jaarplan. Samen met de partners willen we jaarlijks focus, verfijning en verdieping maken op de pijlers. In het jaarplan nemen we de prioriteiten van dat jaar op. Ook stellen we zo concreet mogelijk meetbare doelstellingen op, om het bereik van het Sportakkoord te kunnen bepalen.

Het jaarplan wordt in de laatste twee maanden voorafgaand aan het nieuwe jaar vastgesteld en komt beschikbaar via de website: hoornsportakkoord.nl.

Binnen drie maanden na afsluiting van het jaar evalueert het kernteam en stelt zij een rapportage op met een inhoudelijk en financieel overzicht van de resultaten. Deze rapportage wordt door de gemeente ook gebruikt voor de verantwoording van de Brede SPUK-regeling.

Tijdens Sportakkoord I heeft het Mullier Instituut, vanuit haar landelijke onderzoeksrol, het Hoorns Sportakkoord als één van de zes kwalitatieve monitoringsprojecten gebruikt via de Lokale Case Study.

Het kernteam werkt vanzelfsprekend mee aan activiteiten rondom monitoring en evaluatie in het kader van het Sportakkoord en Brede Spuk 2023- 2026.

Tenslotte geeft ook de 4-jaarlijkse Sportmonitor en Vitaliteitsscan van de gemeente Hoorn inzicht in de voortgang en stand van zaken op diverse onderwerpen uit het Sportakkoord.

Brede Regeling Combinatiefuncties

De BRC regeling vormt al jaren de basis voor de inzet van professionals in de sport in Hoorn die eenzelfde doel hebben: een gezond en sportief sportklimaat voor jong en oud. Om dat doel te halen heeft Hoorn binnen de gestelde 6 BRC profielen in totaal 35 personen werkzaam bij gemeente, sportverenigingen, onderwijs (PO en VO) en culturele instellingen.

Wij verwachten dat de meeste winst behaald wordt op jonge leeftijd en dat daar de basis wordt gelegd voor een leven lang voldoende bewegen en een gezonde levensstijl, ligt het zwaartepunt van de aanpak in Hoorn op de leeftijd 4 t/m 12 jaar.

De huidige inzet en aanpak binnen de BRC sluit aan bij het Sportakkoord II in Hoorn. Extra middelen voor de komende periode zullen o.a. worden ingezet om het cultuuraanbod via de cultuurcoach verder te versterken en vorm te geven. De gemeente zal de functie Coördinator Sport en Preventie vanuit eigen middelen inzetten.

Lokale inzet

In Hoorn zijn de volgende functionarissen werkzaam die passen binnen de gestelde profielen.

Combinatiefunctionaris PO ( beweegmanager)

Vanaf het jaar 2000 zijn basisscholen en de gemeente Hoorn partners op het gebied van hetstimuleren van bewegen door kinderen. De scholen zijn destijds gestart met het gefaseerd aannemen van bevoegde vakleerkrachten bewegingsonderwijs om een kwaliteitsimpuls te geven aan de gymlessen.

Op dit moment zijn 26 vakdocenten werkzaam, verdeeld over 1 of meer basisscholen. Zij verzorgen de twee wettelijk verplichte gymlessen aan groep 3 t/m 8 op alle basisscholen. - Alle salariskosten voor de gymdocenten tbv de gymlessen worden niet betaald uit de BRC bijdrage maar zijn voor 100% opgenomen in de begroting van de schoolbesturen.

Daarnaast faciliteert de gemeente alle scholen met tenminste 4,5 klokuren beweegmanagement per school per week. De beweegmanager en de vakdocent zijn dezelfde persoon. Bij beweegmanagement ligt de nadruk op het tegengaan van beweegarmoede en motorische achterstanden. De beweegmanagers zijn tevens verantwoordelijk voor een actief sportklimaat op de scholen en werken nauw samen met sportverenigingen en sportaanbieders. Zo wordt er gericht, doelmatig en vakkundig gewerkt aan beweging van kinderen, zowel tijdens de gymlessen als aansluitend na schooltijd.

Combinatiefunctionaris VO

De 2 combinatiefunctionarissen Onderwijs ontwikkelen, plannen, coördineren, realiseren en evalueren activiteiten & projecten. Ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten met het doel om meer kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen om te sporten of te bewegen. Sterk sport- en beweegaanbod te (laten) ontwikkelen, waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geborgd is. Kinderen en jongeren te begeleiden in de combinatie van onderwijs en talentontwikkeling en een sterke verbinding te bewerkstelligen tussen sport, bewegen met andere domeinen en programma’s (hoofdzakelijk VO onderwijs). De CF wordt geacht om verbinding te maken tussen verschillende sectoren, zoals de sector sport & bewegen, onderwijs, sportaanbieders, welzijn, de buurt, kinderopvang en kunst & cultuur. De Combinatiefunctionaris Onderwijs verzorgt/versterkt het sport- en beweegaanbod op en rond de scholen (extra aanbod boven op de onderwijstijd voor bewegingsonderwijs).

Cultuurcoach

De cultuurcoaches ondersteunen scholen op het gebied van:

 • Vormen van visie en stimuleren van deskundigheidsbevordering (CmK).
 • De juiste keuzes maken voor activiteiten die passen bij de visie en de thema’s van school.
 • Formuleren van vragen aan aanbieders voor cultuureducatie afgestemd op de school (daarmee vormen ze de schakel tussen scholen en culturele aanbieders).
 • Zorgen voor afstemming binnen- en buitenschools aanbod.
 • Inclusie en diversiteit worden meegenomen in het aanbod.

Naast de binnenschoolse cultuureducatie houden de cultuurcoaches zich ook bezig met de buitenschoolse cultuureducatie. Zij doen dit per wijk in samenspraak met de scholen en het culturele veld. Bij dit aanbod zoeken zij - daar waar mogelijk - aansluiting met het binnenschoolse aanbod.

Verenigingsadviseur

De gemeente Hoorn stuurt actief op de vitaliteit van de sportverenigingen. Met vitaliteit bedoelt de gemeente Hoorn: een vereniging die financieel en organisatorisch gezond is, gericht op de toekomst en de omgeving. Hierbij een (sport)aanbod creëert voor eigen en potentiële leden en met dat aanbod bovendien een bijdrage levert aan het welzijn van de bevolking in wijk of stad.

Het gaat hierbij om de twee kaders:

 • Organisatiekracht (Beleid, leden, kader, accommodatie & financiën);
 • Maatschappelijke oriëntatie

Een maatschappelijk georiënteerde vereniging is een sportvereniging die haar kernkwaliteiten niet alleen inzet voor haar eigen leden, maar ook voor de samenleving. Binnen haar mogelijkheden, afgestemd op de lokale wensen en behoeften. Waar nodig in samenwerking met verschillende partners, levert zij met haar sport- en activiteitenaanbod een positieve bijdrage aan de (be-)leefbaarheid in de buurt, wijk, dorp of stad.

Het is de taak van de verenigingsadviseur om sportverenigingen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Daartoe dient de verenigingsadviseur de vereniging zó te adviseren dat de vereniging doelgericht opereert, zodat zij kunnen inspelen op de maatschappelijke behoeften en kansen.

Buurtsportcoach

Er zijn 3 buurtsportcoaches in Hoorn werkzaam. De Buurtsportcoach richt zich met name op preventieve activiteiten en projecten voor 18+, maar zet ook activiteiten op voor kinderen. Taken van de BSC zijn o.a:

 • Ontwikkelen, plannen, organiseren en realiseren van activiteiten en projecten op basis van
 • het uitvoeringsplan van TSU in samenwerking met diverse partners uit het veld.
 • De BSC, Coacht, begeleidt, motiveert, informeert en adviseert betrokkenen (cliënten en partners), zorgt voor afstemming tussen vraag en aanbod en zet zich in als verbinder tussen de verschillende betrokkenen.
 • De BSC Signaleert knelpunten in bestaande activiteiten en komt met voorstellen ter verbetering van deze activiteiten.
 • De BSC Bezit ruime kennis en vaardigheden ten aanzien van het eigen vakgebied en gebruikt deze in zijn/haar werk. De BSC is aanspreekpunt voor een wijk.

Combinatiefunctionaris Sportvereniging

Deze functie valt niet onder de 6 gestelde profielen, maar is wel een functie die al jaren in Hoorn wordt ingezet en als zeer waardevol wordt ervaren. Bij vijf sportverenigingen geeft de trainer van de vereniging, ook clinics tijdens de gymlessen op basisscholen. Doel van de clinics is kennismaking met de tak van sport, kinderen enthousiast te maken en bevordert de toeleiding van kinderen naar de sportvereniging. Als kinderen enthousiast worden om de sport in verenigingsverband te gaan beoefenen, dan is het een taak van de vereniging ervoor te zorgen dat deze kinderen laagdrempelig lid kunnen worden.

Coördinator Sport en Preventie

Vanaf 2023 zijn gemeenten verplicht om een lokale functionaris te hebben voor het Sportakkoord. Deze coördineert en begeleidt het proces van de herijking en uitvoering. De coördinator Sport en Preventie heeft een haal- en brengfunctie voor sport naar het overkoepelend gesprek. Zowel intern als extern. Extern is dit verbonden via het samenwerkingsverband/ platform van het lokaleSportakkoord. Daarin zijn de gemeente, sportsector en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. 

Kernteam

Vanaf de start van Sportakkoord I is er een lokaal samenwerkingsverband geformeerd. Een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk, vrijwilligers en gemeente. Het kernteam is het lokale sportplatform en richt zich vooral op:

 • Regie voeren op de uitvoering van het Hoorns Sportakkoord (aanjagen)
 • Bewaken kwaliteit Sportakkoord;
 • Externe profilering Hoorns Sportakkoord met sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren;
 • Expertise en netwerk (waaronder de verbinding met andere Sportakkoorden uit de regio);
 • Beoordelen en financieel ondersteunen initiatieven uitvoeringsbudget;
 • Inhoudelijke en financiële verantwoording Sportakkoord;
 • Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten die gelieerd zijn;
 • Linking pin met preventie-akkoord.

Vanuit bovenstaande is er een groot aantal taken die voor een succesvolle uitvoering van het Sportakkoord noodzakelijk zijn. Aangezien het kernteam een sturende en monitorende functie heeft is er behoefte aan mensen die werken in een flexibele ring om het kernteam. Vanuit hun professie en vakexpertise pakken zij specifieke uitvoeringstaken op die horen bij de themalijnen. Hierbij gaat het om de jongerenwerkers, vrijwilligersadviseurs, buurtsportcoaches, beweegmanagers, combinatiefunctionarissen en de sportverenigingsadviseur. Zij zijn (gedeeltelijk) in dienst/opdracht bij een van de samenwerkingspartners en van daaruit inzetbaar voor gericht advies en vragen.Een volgende stap is om hen nog nadrukkelijker in te zetten op het samenbrengen van partijen én het realiseren van activiteiten bij andere partijen. Dit vraagt om commitment van de partners. Deze flexibele ring pakt tevens een aantal specifieke uitvoeringstaken op.

Zichtbare betekenis

Zien bewegen is doen bewegen, hoe houden we onze ambities levendig en zichtbaar. De afgelopen periode hebben we als kernteam gemerkt dat het helpt om het Sportakkoord doorlopend onder de aandacht te brengen van (potentiële) partners. Naast bijeenkomsten onder de vlag van het Sportakkoord zijn er ook specifieke momenten zoals evenementen en landelijk georganiseerde campagnes, waarop het kernteam actief de publiciteit zoekt om het Sportakkoord te promoten. Te denken valt aan:

 • Week van de motoriek
 • Nationale sportweek
 • Westfriese Sportexperience

Naast deze specifieke promotionele activiteiten maken we gebruik van de website www.hoornsportakkoord.nl en social media. Ook het Hoornse sportplatform Hoornbeweegt.nl levert een belangrijke bijdrage. Het accent ligt op het samenbrengen van het Hoorns beweegaanbod en de vraag van inwoners cq. doelgroepen. Zo maken we samen sport en bewegen zichtbaar voor iedereen!