Skip to main content
Nationaal Programma Onderwijs

NPO Sport Hoorn

LEERLINGEN EN STUDENTEN VERDIENEN VOLWAARDIG ONDERWIJS EN EEN GOEDE TOEKOMST, ONDANKS CORONA. HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS HELPT LEERVERTRAGINGEN IN TE HALEN EN HET ONDERWIJS TE VERBETEREN. OOK DE ACHTERSTANDEN OP HET GEBIED VAN BEWEGEN, SPORTIEVE- EN SOCIALE ONTWIKKELINGEN BIJ LEERLINGEN, ZOALS DE AFNAME VAN CONDITIE, MINDER SOCIAAL CONTACT EN VOOR EEN AANTAL LEERLINGEN EEN VERSLECHTERENDE MOTORIEK, WORDEN HELAAS STEEDS MEER ZICHTBAAR. HET DOEL VAN DE NPO-SUBSIDIE IS HET WEGWERKEN VAN AL DEZE ACHTERSTANDEN WELKE CORONA HEEFT VEROORZAAKT.

Extra budget voor sportieve initiatieven

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Sport, krijgt de gemeente Hoorn een budget van €500.000,-  van het rijk, verspreid over de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

Dit budget is direct inzetbaar binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs om jeugd en jongeren te helpen. Dien je een aanvraag in, dan moet het initiatief aansluiten bij minimaal één van de vijf ambities van NPO SPORT. Het gaat om een incidentele bijdrage voor maximaal twee schooljaren. Belangrijk uitgangspunt is dat deze initiatieven ook zonder extra bijdrage realiseerbaar zijn. Maar deze bijdrage versnelt en vergemakkelijkt de uitvoering van het initiatief, of het verbetert de uitvoering. Structurele financiering is niet mogelijk.

VOOR WIE
is het NPO STIMULERINGSBUDGET?

Het budget is bedoeld voor Hoornse scholen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die:
 • Gebruikmaken van het platform Hoornbeweegt.nl

 • Actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het Nationaal Plan Onderwijs Gelden (NPO) en het voortouw nemen bij een of meer (sportieve) actiepunten

Welk bedrag mag de school aanvragen?

Alle scholen in Hoorn krijgen dezelfde kansen. We streven dan ook naar een evenredige verdeling van de beschikbare middelen. Er is daarbij een verdeling gemaakt binnen het beschikbare budget tussen (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.

Per schooljaar is er voor het (speciaal) basisonderwijs €170.000,- en voor het voortgezet ondewijs €70.000,- beschikbaar. Scholen kunnen ook de samenwerking zoeken binnen een project of initiatief waardoor budgetten verveelvoudigt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan buurt georienteerde activteiten. Daarnaast is er de mogelijkheid om direct voor twee schooljaren aan te vragen. Dit dient wel duidelijk in de aanvraag vermeld te staan.

Beweegmanagers

Basisscholen met beweegmanagers die een gezamenlijke aanvraag willen indienen, eerst overleggen met Marco de Vent.
Hij zal deze aanvragen coordineren.

Dit zijn de 5 ambities van NPOsport

Motorische vaardigheid
Partners slaan de handen ineen om de motorische vaardigheid (inclusief zwemvaardigheid) van de jeugd te verbeteren. Dat gaat via een integrale benadering, waarbij inspanning nodig is op alle domeinen waarin het kind zich beweegt. In dat licht zetten partijen de komende jaren in op onder andere een integrale curriculumherziening van het primair en voortgezet onderwijs ten aanzien van het leergebied sport en bewegen. Ook komt er aandacht voor beweegprogramma’s voor de kinderopvang, voor ouders, voor het onderwijs, voor de sportclubs en voor gebruik in de wijk.
Beweegrichtlijn
De betrokken partijen zetten zich de komende jaren in om het bewustzijn en de kennis over de nieuwe beweegrichtlijn te vergroten. Streven is dat over een paar jaar zowel ouders, en professionals in de zorg, het sociale domein en in het onderwijs de beweegrichtlijn kennen en toepassen. De beweegrichtlijn moeten dan net zo bekend zijn als ‘de schijf van vijf’.
Sportdeelname
Belangrijke afspraak is het vergroten van plezier in sporten van kinderen tot 12 jaar, zodat ze blijven sporten. Met aandacht voor kinderen in aandachtswijken. Daarbij kijkt het sportakkoord ook naar sportdeelname van kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het streven is daarbij dat ieder kind in zijn vrije tijd minimaal één keer in de week onder begeleiding sport. Plezier in sport en afwisseling tussen sporten dient daarbij centraal te staan.
Bewustzijn ouders en verzorgers
De primaire verantwoordelijkheid voor het voldoende bewegen en motorisch vaardig worden van kinderen ligt bij de ouders en verzorgers. In de voorlichting en ondersteuning van ouders is nog werk aan de winkel en zet het sportakkoord in op bijvoorbeeld meer kennis over de motorische ontwikkeling voor kinderen tot 6 jaar en verkennen of consultatiebureaus meer ondersteuning kunnen bieden.
Monitoring

Om in 2024 te kunnen meten in hoeverre de afspraken uit dit deelakkoord zijn gerealiseerd, hebben de partners ook afgesproken wat ze gaan meten. Denk aan het percentage kinderen ouder dan 4 jaar dat voldoet aan de beweegnorm, maar ook het percentage scholen waar bewegen is opgenomen in het leerlingvolgsysteem.


Actiepunten NPO in volgorde van belangrijkheid:
 • Ontmoeting en sociale interactie tussen leerlingen stimuleren
 • Extra activiteiten ontwikkelen buiten onderwijstijd
 • Samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs bewerkstelligen waar mogelijk
 • Sportieve partners betrekken bij de ontwikkeling van activiteiten
 • Aansluiting bij ambities van kernteam Lokaal Sportakkoord en Preventie akkoord (ihkv samenwerking met partners)

 • Naast sportverenigingen ook commerciële partijen betrekken in verband met breed, prikkelend aanbod.

VOORWAARDEN AANVRAGEN
STIMULERINGSBUDGET

De aanvraag dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • De aanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier NPO stimuleringsbudget op de website van het Hoorn Sportakkoord
 • De aanvraag voor het huidige schooljaar moet uiterlijk 1 februari 2023 binnen zijn

 • De uitvoering van het initiatief vindt plaats in het schooljaar 2022/2023 of 2023/2024, met uitloop naar 2025
 • De aanvraag heeft een sportieve bestemming en komt direct ten goede aan de schoolgaande jeugd in Hoorn

 • Het initiatief zoekt de verbinding met sportorganisaties in Hoorn
 • Bestaande projecten / activiteiten kunnen niet worden gefinancierd. (wel uitbreiding)

 • Alleen onderwijsorganisaties in Hoorn NH kunnen een aanvraag indienen
  • Er is sprake van interactie tussen leerlingen
  • Het initiatief heeft bij voorkeur een structureel karakter

  • Het heeft de sterke voorkeur dat de school ook eigen middelen inzet, zoals een bedrag, docenten of accommodatie

 • Een aanvraag die wijkoverstijgende samenwerkingen stimuleert tussen (speciaal)basis- en voortgezet onderwijs wordt extra gewaardeerd en daarom eerder toegekend.

 • De aanvraag kan alleen gehonoreerd worden als deze tijdig is ingediend en het subsidieplafond nog niet bereikt is. De behandelvolgorde van de subsidieaanvragen gaat op volgorde van binnenkomst.

Aandachtspunten:

 • De organisatie werkt verplicht mee aan de verantwoording van aspecten en uitgangspunten binnen het lokale NPO Sport. Inclusief financiele verantwoording.

 • De aanvraag is (mede) ondertekend door de directeur, vakgroepvoorzitter, LO docent / beweegmanager door middel van een vinkje in de aanvraag. Dit zorgt voor voldoende capaciteit en draagvlak binnen de school voor de realisatie van het initiatief.

 • Invullen en meesturen van het machtigingsformulier met daarop de handtekening van een tekenbevoegd persoon. De aanvraag wordt namelijk in formele zin gedaan door het schoolbestuur. Inhoudelijk ligt het bij de school, maar het schoolbestuur ontvangt het budget en draagt uiteindelijk de verantwoordelijk voor een correcte besteding. Tenzij de schoolbesturen de directeuren hebben gemandateerd. Dan tekenen zij namens het schoolbestuur.

Beoordeling initiatieven

De initiatieven worden binnen drie weken door een werkgroep beoordeeld op basis van de voorwaarden voor het aanvragen stimuleringsbudget. De werkgroep bestaat uit een projectleider, de gemeente Hoorn en twee afgevaardigden vanuit het (speciaal) basis- en/of voorgezet onderwijs. Denk aan de combinatiefunctionarissen, beweegmanagers of vakdocenten LO. 

Voor het schooljaar 2022-2023 moet de aanvraag voor 1 februari 2023 binnen zijn.
Voor het schooljaar 2023-2024 moet de aanvraag voor 1 mei 2023 binnen zijn
Je kunt in 1 keer een aanvraag indienen voor twee schooljaren.


Tijdsplanning Schooljaar 2022-2023

1e ronde

 • Oktober 2022 :
  • Aankondiging & werkwijze van het NPO Sport in Hoorn.
  • Mogelijkheid tot indienen projectidee voor beide tranches
 • Oktober 2022 – juni 2023 :
  Toekennen en uitvoeren van initiatieven schooljaar 2022-2023
 • Februari 2023:
  Sluiting aanvraagprocedure I schooljaar 2022-2023
 • Mei – Juli 2023:
  Verantwoording projectaanvragen 2022-2023

Tijdsplanning Schooljaar 2023-2024

2e ronde

 • Vanaf oktober 2022 :

  Indienen van (gecombineerde) aanvragen voor beide schooljaren is mogelijk.

 • Februari 2023 :

  Indienen van aanvragen voor schooljaar 2023-2024

 • Maart – juli 2023 :
  Toekennen en voorbereiden initiatieven
 • Mei 2023 :

  Sluiting aanvraag procedure I schooljaar 2023-2024

 • Sept 2023 – juli 2024 :

  Uitvoeren initiatieven I schooljaar 2023-2024

 • Mei – juli 2024 :
  Verantwoording projectaanvraag 2023-2024

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld door een werkgroep. De beoordeling ligt bij de projectleider in samen spraak met de gemeente Hoorn en twee afgevaardigden vanuit het (speciaal)basis- en/of voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan de combinatiefunctionarissen/beweegmanagers of vakdocenten LO. De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt hierbij nagestreefd.Zonder bovenstaand machtigingsformulier kan uw aanvraag niet worden verwerkt.

Aanvraag heeft betrekking op schooljaar *
Het initiatief sluit aan bij de ambitie *
Doelgroep *

U wilt één of meer aanvullende documenten uploaden. De aanvullende documenten worden dan toegevoegd aan uw aanvraag. Met een maximum van 4 MB. 

Wil je meer files uploaden? Gebruik dan bij het selecten van je bestanden de crtl of command knop om meerdere bestanden te selecteren

Veel gestelde vragen

Vanaf wanneer mag ik een aanvraag indienen?

Basis- en voortgezetonderwijs scholen in Hoorn kunnen vanaf november 2022 een aanvraag indienen via de website van het hoorn sportakkoord. Op de webiste is een apart pagina gemaakt voor NPO-Sport.

Op deze pagina staat ook een tijdsplanning voor het aanvragen van de regeling NPO-Sport. 

Mag je voor twee schooljaren tegelijk aanvragen?

Ja dat mag. Maar zorg er wel voor dat je dit duidelijk beschijft in de aanvraag. Laat ook in de begroting zien hoe je dit bedrag verdeeld over de twee schooljaren.

Mag je een gezamenlijke aanvraag indienen met meerdere scholen?

Dat mag zeker. Daarmee heb je als school een groter draagvlak en bereiken we nog meer kinderen en jongeren op het gebied van sport en bewegen.

Zorg voor een inhoudelijk overleg met de andere scholen en geef duidelijk aan wie de penvoerder is. Laat uit de aanvraag blijken welke specifieke scholen/organisaties betrokken zijn. Basisscholen met beweegmanagers die een gezamenlijke aanvraag willen indienen, eerst overleggen met Marco de Vent.

Hoe ontvangt de school de bijdrage na toekenning?

Na het indienen en toekennen van de aanvraag bij NPO-Sport ontvang je een zogenaamde toekenningsbrief. In deze brief wordt vertelt hoe je als school deze toegekende bijdrage ontvangt. Hiervoor moet de school een factuur sturen van het toegekende bedrag naar het NPO-Sport. 

Factuur adres:
Gemeente Hoorn
T.n.v. NPO-Sport I <toekenningsnummer> <Zaaknummer> 
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
T.a.v. Dhr. J. Korthals

Factuur in PDF sturen aan: nposport@hoornsportakkoord.nl

Praktijk Voorbeelden

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ideeën die ingediend zijn en tot uitvoer zijn gekomen dankzij het NPO Sport, krijgen hier een plek. Laat je inspireren tot nieuwe ideeën.

Heb jij goede ideeën die een plek verdienen in het NPO Sport? Ideeën die aansluiten bij de ambities én in Hoorn kunnen worden opgepakt? Die de Hoornse sport sterker maken en/of de maatschappelijke kracht van sport nog beter benutten? Indienen kan op elk moment.


Pauze activiteiten op locatie Dovenetel I De Spinaker

Pauze activiteiten op locatie Dovenetel I De Spinaker

Omschrijving van het initiatief: VSO Spinaker Hoorn is een middelbare school voor speciaal onderwijs met leerlingen die kampen met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problematiek. Na periodes va...
Inrichting sportief schoolplein I Tabor College Werenfridus

Inrichting sportief schoolplein I Tabor College Werenfridus

Omschrijving: Het doel is om het schoolplein te ontwikkelen met faciliteiten voor Calisthenics, volleybal, en basketbal, inclusief vaste toestellen, netten, en borden. Daarnaast willen we extra los...
Actief naar buiten! I Tabor College d'Ampte

Actief naar buiten! I Tabor College d'Ampte

Omschrijving van het initiatief: Het initiatief "Actief naar buiten!" van d'Ampte heeft tot doel leerlingen aan te moedigen om meer te bewegen tijdens pauzes en buiten de lesuren. In de afgelopen v...
Inzet van bewegend leren I IKEC Hoorn

Inzet van bewegend leren I IKEC Hoorn

Omschrijving van het initiatief: IKEC Hoorn, een school voor speciaal onderwijs (SO en SBO) met vijf locaties, wil bewegend leren stimuleren en implementeren. Ze richt zich op het aanvragen van een...
Gouden Weken op de OSG West-Friesland

Gouden Weken op de OSG West-Friesland

Omschrijving van het initiatief: Het initiatief genaamd "Gouden Weken op de OSG" is een programma dat is ontworpen om groepsvorming, sociale interactie en motorische ontwikkeling te bevorderen bij ...
Meer bewegen in school, schooltuin en plein I OBS Montessori Hoorn

Meer bewegen in school, schooltuin en plein I OBS Montessori Hoorn

Omschrijving van het initiatief: Binnen ons schoolgemeenschap streven we ernaar om meer bewegingsmogelijkheden te creëren voor kinderen tot 12 jaar, zowel binnen de schoolmuren als op het schoolple...

Heb je een vraag die specifiek gaat over het NPO-Sport?

Via het contactformulier kun je vragen stellen of een afspraak maken met de coordinator van het NPO Sport Hoorn.

Zit je midden in een aanvraag en wil je even telefonisch overleggen met iemand van NPO-Sport? 

Steffen van der Pol
Projectleider NPO-Sport
Tel. 0229-206053

Neem contact op met NPO Sport Hoorn