Skip to main content

Doe een aanvraag bij het
hoorn sportakkoord?

Het lokale Hoorn Sportakkoord

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van de ambities uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Hoorn in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €40.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€ 5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning). Naast het zogenaamde stimuleringsbudget, zijn er diverse services aan te vragen. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Wie kan aanvragen?

stimuleringsbudget
Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord én het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen (max €3.000,-) vanuit het stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.
Services voor verenigingen

Naast het stimuleringsbudget zijn er services beschikbaar. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. De services kunnen op verschillende manieren ingezet worden namelijk voor alle sportaanbieders, bij een groepje sportaanbieders en bij individuele sportclubs.
Een service kan ook ingezet worden voor alle Hoornse sportverenigingen. Hierbij wordt ingezet op collectieve thema’s. Deze worden bepaald op basis van een behoeftebepaling bij sportaanbieders.  De service kan ingezet worden in de vorm van een themabijeenkomst, sportcafésessie of digitale bijeenkomst.

Voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget

 • De aanvraag moet minimaal een maand voor de start van de activiteit zijn ingediend.

 • Het initiatief dient meerdere organisaties en meerdere wijken.
 • Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken.
 • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.
 • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
 • Uw organisatie zet ook eigen middelen in. (bijvoorbeeld een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).
 • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Hoorn Sportakkoord.
 • Het initiatief wordt in 2023 uitgevoerd

 • Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld  door het kernteam. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. 

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget.

NPO Sport aanvragen?

Dit is niet het aanvraag formulier voor het NPO sport onderwijs.
Het betreffende aanvraag formulier zal rond 10 oktober online staan en heeft een eigen pagina in het navigatie menu.


Het initiatief sluit aan bij de ambitie *
Doelgroep *

Aanvraag services

Naast het uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen. Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Zijn ervoldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. 

Voorwaarden
Een individuele aanvraag of een aanvraag van meerdere aanbieders moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag wordt gedaan door een sportclub of stichting.
 • Er is een relatie met een of meerdere thema’s uit het sportakkoord.
 • De service heeft geen betrekking op een specialistische, sport specifieke training of opleiding.

Uitgezonderd hierbij is een service die betrekking heeft op een kwetsbare doelgroep zoals in het Hoorns Sportakkoord benoemd. Daarnaast moet de service passen binnen minimaal een van de onderstaande uitgangspunten:

 • De service richt zich de ontwikkeling van het bestuur of commissies
 • De service is gericht op een duurzame ontwikkeling met een lange termijneffect
 • De service richt zich op het versterken van de organisatie van de sportclub in zijn geheel of een onderdeel ervan

Voor meer informatie over de Services kan je terecht bij:
Auke Abbekerk (Adviseur verenigingen / stichtingen West-Friesland)