Uitleg over het Sportakkoord

Het Sportakkoord in 40 seconden

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wil je meer weten over het Sportakoord, bezoek dan de landelijke website van Het Sportakkoord.

Laat u inspireren!

Ambities in Hoorn

Het Hoorns Sportakkoord “Bewegen is ontmoeten” is een dynamisch visiedocument met lokale ambities. Samen met onze partners willen we een vitaal sportklimaat bereiken voor onze inwoners, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Als sporter, vrijwilliger, trainer, bestuurder en supporter. De beweegreden van het kernteam is om daadkrachtig te zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met Sportakkoorden uit regio Westfriesland en overstijgend. Het kernteam houdt het gedachtegoed van het Hoornse Sportakkoord 2020 levend en draagt deze actief uit. 

Kernteampartners
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. Het kernteam is vanuit hun passie en/of werk binnen de sport  betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk te mobiliseren en een concrete bijdrage te leveren aan het realiseren van de gestelde ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Cross-overs binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Hoofdtaken van het kernteam
Regiefunctie door aansturing op de 6 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
– Uitvoeringsbudget € 40.000 per jaar 
– Inzet van Servicesbedragen voor sportaanbieders € 14.000 per jaar 
(Samenwerking Adv. Lokale Sport, Sportverenigingsadviseur en Hoorns Sportcollectief)

Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren. 

Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen via SMART afspraken en monitoring van werkgroepen.

Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

Actieplan 2020 en 2021
Gelet op het gelimiteerde budget focust het kernteam in 2020 en 2021 op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur.

De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur. Als onderdeel van de reguliere beheer- en exploitatietaken tav de basisinfrastructuur voor inwoners en instanties.

Indienen aanvraag


Binnen het Hoorns sportakkoord kan elke organisatie gericht op sport en bewegen zijn initiatieven voor de toekomst inbrengen.

Aanvraag
Voor de aanvraag dient het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord te worden ingevuld.

De contactpersoon van het initiatief ontvangt een bevestiging van de aanvraag binnen 5 werkdagen en ontvangt een beoordeling binnen 4 weken na ontvangstdatum van de aanvraag.

Voor 2020 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2020 is € 40.000,-. De aanvraagperiode is 1 augustus t/m 30 september. 

Voor 2021 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2021 is € 40.000,- . De aanvraagperiode voor de initiatieven van 2021 is van 1 september tot 31 oktober 2020.

Aanvragen moeten worden gestuurd aan het het kernteam van het mail adres info@hoornsportakkoord.nl

Criteria voor een aanvraag:
Bij initiatieven beoordeelt het kernteam de aanvraag op basis van de volgende voorwaarden en criteria.

1. Het initiatief dient meerdere partijen en meerdere wijken.

2. Er is sprake van co-financiering. (minimaal 50% van de begroting dient uit andere middelen te worden gefinancierd)

3. Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken. 

4. Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

5. Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.

6. De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord.

7. Het initiatief dient te starten in 2020 en binnen 6 maanden te zijn gerealiseerd.

8. Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

De initiatieven worden beoordeeld door middel van een score op een aantal punten van het aanvraagformulier, zoals:

– wat voor impact heeft het initiatief gehad in 2022?

– zijn er ook partijen uit zorg, welzijn en/of commerciële partijen meegenomen in het plan?

– zijn er veel aanvragen uit dezelfde wijken ingediend?

Services binnen het Sportakkoord

Naast het uitvoeringsbudget van € 30.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen.

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur en het Hoorn Sportcollectief die zicht hebben op de behoefte van de clubs. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

Er zijn meerdere services via het NOC*NSF beschikbaar. Voor meer informatie of directe ondersteuning kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Hoorns Sportcollectief, Geert van der Meulen, e-mail adres secretaris@shsc.nl. Sportaanbieders krijgen informatie over de beschikbare services toegestuurd. 

Het laatste nieuws

Updates

Goed nieuws: het Hoorns Sportakkoord werd in april goedgekeurd.Een nieuwe Kerngroep is samengesteld om tot de uitvoering over te gaan. Een Kerngroep van personen met verschillende achtergronden; vanuit het onderwijs, het welzijn, vrijwilligerswerk, de gemeente, het Hoorns Sportcollectief, een sportondernemer en vanuit vitale sportverenigingen. De opdracht is het monitoren van het proces en de uitgangspunten …

Inspiratie

Contact

Voorzitter

Voorzitter Loek Stam

Loek Stam

Post adres
Nieuwe Steen 1
Postbus 603  1620 AR Hoorn

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar: info@hoornsportakkoord.nl, of door het contactformulier hieronder in te vullen.