Skip to main content

Jaarplan 2024
Sportakkkoord Hoorn

CONCEPT

Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2024 van het sportakkoord Hoorn. Dit jaarplan is de nadere uitwerking van het ambitiedocument Hoorn Sportakkoord 2023 - 2026 ‘Bewegen voor iedereen’. Zoals beschreven in het ambitiedocument kiezen we nadrukkelijk voor de pijlers Inclusie & Diversiteit en Vitale sportaanbieders. We zien kansen om iedereen deel te laten nemen via beweging en daarbij de toekomstbestendigheid van de sportinfrastructuur te verbeteren. Deze twee pijlers werken we in dit jaarplan verder uit. Aan de andere vier pijlers wordt in 2024 minder specifieke aandacht gegeven. Waar mogelijk proberen we wel koppelingen te maken, waarbij Inclusie & Diversiteit en Vitale sportaanbieders centraal staan. 

Daarnaast hebben we als kernteam ook een aantal ambities met name gericht op de bekendheid van het sportakkoord. 

Omdat veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt sport een krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie, welzijn en gezondheid te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridgeavond brengt mensen samen. Het helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen groepen zo vaak benadrukt worden. Als kernteam willen we groep die plezier beleeft aan sport en bewegen de komende jaren verder vergroten. En dat lukt alleen samen met onze partners in het veld. 

We wensen u veel leesplezier en nodigen u graag uit om deel te nemen in de activiteiten. 

Kernteam Sportakkoord Hoorn 

November 2023 

Werkwijze

Om te komen tot een gedragen jaarplan hebben we als kernteam op basis van het ambitiedocument een voorzet gedaan. Dit concept is, net als het ambitiedocument, gedeeld met het veld om input op te halen. Het resultaat is dit jaarplan. 

Een andere benadering 

De afgelopen jaren hebben we als kernteam voornamelijk aangedragen voorstellen beoordeeld op haalbaarheid en samenwerking. We hebben gemerkt dat er vaak wel goede ideeën zijn, maar dat verdere uitwerking stokt door gebrek aan tijd bij sportbestuurders. Zij geven ook aan weinig contacten te hebben met zorg- en welzijnsorganisaties om projecten mee uit te voeren. Daarom kiezen we in 2024 voor een andere benadering. We gaan nadrukkelijker optrekken met professionals die al vele contacten hebben en organisaties met elkaar in contact kunnen brengen voor een succesvolle samenwerking. 

Gebiedsoriëntatie 

Omdat we niet de gehele gemeente in één keer kunnen bedienen hebben we als kernteam gekozen om voor 2024 de inzet vooral te richten op de wijken Risdam, Kersenboogerd en Grote Waal. Hierbij werken we intensief samen met de welzijns- en beweegprofessionals die al actief zijn in deze wijken. We hoeven niet alle contacten zelf te leggen en maken gebruik van bestaande netwerken en structuren. 

Geen blauwdruk 

Omdat we vooral willen aansluiten bij de wensen en behoeften in de wijk is dit plan nadrukkelijk geen blauwdruk. We gaan niet vooraf voorschrijven welke activiteiten er gaan plaats vinden. Wel hebben we een soort tijdlijn met een aantal momenten waar we vanuit het kernteam op sturen. Hoewel beide pijlers apart van elkaar worden opgepakt, houden we wel dezelfde tijdlijn aan. 

Door de combinatie van bestaande en nieuwe initiatieven gaan wij er vanuit dat er in gezamenlijkheid gewerkt gaat worden aan een fittere en gezondere samenleving nu en in de toekomst. 

Inclusie & Diversiteit

Vanuit het Sportakkoord werken we met onze partners aan een sportinfrastructuur waar iedereen zich welkom voelt en daadwerkelijk voor elke inwoner uit Hoorn toegankelijk is. Ook voor nieuwkomers is het een mooie gelegenheid om via de sport/bewegen te integreren. 

Centraal binnen deze pijler staan de doelen: 

  • Iedere Hoornse inwoner kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. 
  • Iedereen die mee wil doen, kan daadwerkelijk meedoen, er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. 

Hoe gaan we aan de slag? 

Samen met de welzijnswerkers in de wijk gaan we ophalen aan welke sport- en beweegactiviteiten behoefte is. Hierbij maken we ook gebruik van het netwerk en de kennis van het team sport van de gemeente Hoorn. 

We willen mensen en organisaties verbinden die al betrokken zijn in de wijk. Ideeën en wensen voor activiteiten werken we uit met betrokken inwoners en professionals als jeugd/jongerenwerker en sportaanbieders. In de uitvoering is altijd sprake van een samenwerking tussen meerdere organisaties. 

Vitale sportaanbieders

De lokale diversiteit aan sport- en beweegaanbieders is het fundament voor sportend en bewegend Hoorn. De verenigingen en sportondernemers in de wijk, verrijken elkaar in het aanbod. Aanbieders van sport en bewegen zijn toekomstbestendig, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. 

Centrale doelen 

  • De aanbieders toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. 
  • Vergroten maatschappelijk georiënteerde initiatieven. 

Hoe gaan we aan de slag? 

Sportbestuurders hebben wel ideeën om maatschappelijk bezig te zijn, maar worden vaak weggezogen in de waan van de dag. Brandjes binnen de vereniging vragen om hun aandacht. De uitkomsten van de vitaliteitsscan zullen gebruikt worden om de pijnpunten adequaat op te pakken. Thema’s als het kader, de leden, de vrijwilligers en financiële middelen staan hierbij centraal. Daarnaast bieden we vanuit het sportakkoord ondersteuning bij het ontwikkelen en opstellen van maatschappelijk georiënteerde plannen. Dit kan in de vorm van verenigingsondersteuner van gemeente Hoorn of een adviseur van Vrijwilligerspunt. In bijzondere gevallen wordt specifieke expertise aangetrokken. Voorwaarde is wel dat het project een samenwerking is tussen meerdere organisaties. 

Initiatieven onder deze pijler kunnen natuurlijk ook bijdragen aan de andere pijlers van het sportakkoord. 

Tijdlijn

Inspiratie en voorbeelden

Financien

Voor de uitvoering van het projectjaar 2024 is € 55.000 subsidie beschikbaar. Hiervan reserveren we een bedrag van € 5.000 voor algemene kosten. De overige € 50.000 is beschikbaar voor initiatieven om de deelname aan sport en bewegen verder te vergroten. Op basis van de gewenste initiatieven die in het eerste kwartaal van 2024 in de drie wijken wordt opgehaald binnen de pijlers Inclusie & Diversiteit en Vitale sportaanbieders maken we een verdeling.

Organisatie

Het kernteam bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertises. Als ambassadeurs hebben zij hun netwerk in de diverse domeinen binnen Hoorn. Om zowel de slagkracht als betrokkenheid bij de initiatieven zo groot mogelijk te maken worden de kernteamleden gekoppeld aan één van beide pijlers. Binnen een pijler vertegenwoordigen zij het sportakkoord en jagen samen met de professionals de initiatieven aan en monitoren deze. Periodiek is er afstemming over de voortgang binnen de pijlers en worden de algemene ontwikkelingen met elkaar gedeeld. 


Uw reactie op het jaarplan 2024